45 regel - Sudopedia Mirror (2023)

Gespiegeld vanSudopedia, de gratis Sudoku-referentiegids

De45 regelis een basisoplossingstechniek inMoordenaarSudoku. Elkhuis(rij,kolom,weet niet) moet optellen tot 45 (de som van de cijfers 1 tot en met 9). Als er een set kooien pastbijnaprecies in één of meer huizen, dan kan de inhoud van de overgebleven cellen worden afgeleid uit het verschil tussen de som van de kooien en 45 keer het aantal huizen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar deze puzzel:

45 regel - Sudopedia Mirror (1)

We kunnen de 45-regel op N9 (nonet 9) gebruiken door de drie kooien in N9 bij elkaar op te tellen en 45 af te trekken:

24 + 16 + 13 - 45 = 8

Daarom R6C8 = 8. In dit soort gevallen, waar er een of meer "extra" cellen zijn, staan ​​de extra cellen bekend alsuitjes.

Soms gebeurt het omgekeerde: een of meer cellen "ontbreken" (logisch genoeg worden ze genoemdmensen). In de bovenstaande puzzel kunnen we de 45-regel op N8 gebruiken om de waarde van de innie-cel R7C4 af te leiden. In dit geval moeten we de kooisommen aftrekken van 45:

45 - (20 + 7 + 11) = 7

We kunnen de 45-regel op elk huis toepassen, niet alleen op geenen; in deze puzzel kunnen we bijvoorbeeld de waarde van R2C9 afleiden als 13 + 15 + 19 - 45 = 2.

We kunnen de 45-regel ook toepassen op meerdere (maar niet overlappende!) huizen. (In het geval vanoverlapt, komt er een andere set regels in het spel.) In de bovenstaande puzzel kunnen we bijvoorbeeld de som van R45C4 afleiden door de 45-regel toe te passen op nonets 1, 4 en 7 (N147), door de som van alle kooien bij elkaar op te tellen binnen die nonen en aftrekken van 45 x 3 = 135:

13 + 26 + 15 + 14 + 9 + 16 + 20 + 17 + 17 - 135 = 12

Dus R45C4 = 12. Met andere woorden, we hebben een "nieuwe" kooi met twee cellen gemaakt, die bekend staat als eengedeelde kooiofverborgen kooi.

Soms is het onmogelijk om een ​​kooi netjes af te splitsen, maar is het wel mogelijk om de relatie tussen cellen af ​​te leiden via deinnie-outie verschil(zie aldaar).

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 februari 2007 om 22:06.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 04/09/2023

Views: 5629

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.