De vijf pijlers van de islam (2023)

De islam heeft vijf primaire verplichtingen, of pijlers van het geloof, die elke moslim tijdens zijn of haar leven moet vervullen. Ze zijn als volgt:

Shahada, geloofsbelijdenis, is de eerste pijler van de islam. Moslims getuigen van de eenheid van God door het reciteren van de geloofsbelijdenis "Er is geen God dan God en Mohammed is de boodschapper van God." Deze eenvoudige maar diepgaande verklaring drukt de volledige acceptatie en totale toewijding van een moslim aan de islam uit.

Salah, gebed, is de tweede pijler. Het islamitische geloof is gebaseerd op het geloof dat individuen een directe relatie met God hebben. 'S Werelds moslims wenden zich individueel en collectief tot Mekka, de heiligste stad van de islam, om vijf dagelijkse gebeden te verrichten bij zonsopgang, middag, middag, zonsondergang en avond. Daarnaast is ook de vrijdagse gemeentedienst verplicht. Hoewel salah alleen kan worden verricht, is het verdienstelijk om het met een ander of met een groep te verrichten. Het is toegestaan ​​om thuis, op het werk of zelfs buitenshuis te bidden; het wordt echter aanbevolen dat moslims salah verrichten in een moskee.

Zakat, het geven van aalmoezen, is de derde pijler. Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt beschouwd als onderdeel van iemands dienst aan God; de verplichte daad van zakat verankert deze plicht. Zakat schrijft betaling voor van vaste proporties van de bezittingen van een moslim voor het welzijn van de hele gemeenschap en in het bijzonder voor haar meest behoeftige leden. Het is gelijk aan 2,5 procent van het totale vermogen van een persoon, exclusief verplichtingen en gezinsuitgaven.

Sawm, het vasten tijdens de heilige maand Ramadan, is de vierde pijler van de islam. Vasten, voorgeschreven in de Heilige Koran, is een daad van diepe persoonlijke aanbidding waarin moslims een rijkere perceptie van God zoeken. Vasten is ook een oefening in zelfbeheersing waarbij men gevoeliger wordt voor het lijden van de armen. Ramadan, de maand waarin de Heilige Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed, begint met het zien van de nieuwe maan, waarna onthouding van eten, drinken en andere sensuele genoegens verplicht is van zonsopgang tot zonsondergang. Ramadan is ook een vreugdevolle maand. Moslims verbreken hun vasten bij zonsondergang met een speciale maaltijd, iftar, verrichten extra nachtelijke aanbidding, tarawih, na het avondgebed; en verdringen zich door de straten in stemmingen die feestelijk en gemeenschappelijk zijn. Het einde van de Ramadan wordt gevierd door drie dagen feest genaamd Eid Al-Fitr, het feest van het verbreken van de vasten. Gewoonlijk is het een tijd voor gezinshereniging en de favoriete feestdag voor kinderen die nieuwe kleding en geschenken krijgen.

De hadj, de bedevaart naar Mekka, is de vijfde pijler en de belangrijkste manifestatie van islamitisch geloof en eenheid in de wereld. Voor die moslims die fysiek en financieel in staat zijn om de reis naar Mekka te maken, is de hadj een eenmalige plicht die het hoogtepunt van hun religieuze leven is. De hadj is een opmerkelijke spirituele bijeenkomst van meer dan twee miljoen moslims van over de hele wereld naar de heilige stad. Bij het uitvoeren van de hadj volgt een pelgrim de rituele volgorde die de profeet Mohammed tijdens zijn laatste pelgrimstocht uitvoerde.

De vijf pijlers van de islam definiëren de basisidentiteit van moslims - hun geloof, overtuigingen en praktijken - en binden een wereldwijde gemeenschap van gelovigen samen in een gemeenschap van gedeelde waarden en zorgen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 27/07/2023

Views: 5581

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.