Een doorgang naar India: betekenis, samenvatting en thema's (2023)

Een doorgang naar India(1924) was de laatste voltooidromandoor een invloedrijke Engelse romanschrijverEM Forster. Het wordt ingesteld tijdens deBritse Rajin India en onderzoekt de complexe relaties tussen Indiërs en Engelsen op dit moment.

De Britse Raj verwijst naar de periode van Britse bezetting in India. Het duurde van 1858 tot 1947. Gedurende deze tijd stond India onder de Britse kroon en dicteerde Groot-Brittannië hun bestuurssysteem.

Veel Britten reisden gedurende deze periode naar India om in een of andere overheidsfunctie te werken.EM Forsterreisde begin jaren twintig naar India om als privésecretaris van een regeringsfunctionaris te werken.

Hieronder een opsomming vanEen doorgang naar Indiaen een analyse van het genre en de belangrijkste thema's. Ook vindt u uitleg over deroman's symbolen en een kortebiografievan EM Forster.

Een doorgang naar India: samenvatting

Een doorgang naar Indiabegint in Chandrapore, een stad in India. Er zijn twee Engelse vrouwen op bezoek: Adela Quested en mevrouw Moore. Ze zijn daar voor Ronny Heaslop, een magistraat in Chandrapore. Ronny is de verloofde van Adela en de zoon van mevrouw Moore. De twee vrouwen dromen ervan om deechtIndia tijdens hun reis.

Forster stelt lezers ook voor aan Aziz, een moslim-Indiase arts. Hij zit te eten met zijn vrienden en klaagt over de behandeling die Indiërs krijgen van de Engelse gemeenschap in India. De mannen speculeren of een Engelsman en een Indiaan ooit vrienden kunnen worden. Later die avond ontmoet Aziz mevrouw Moore in een moskee. De twee spreken, en mevrouw Moore behandelt Aziz vriendelijk. Hij is verbaasd dat een Engelse vrouw zo aardig voor hem kan zijn.

De Engelse gemeenschap in Chandrapore organiseert een feest om Adela en mevrouw Moore te helpen het gebied en de mensen beter te leren kennen. Het evenement is nogal ongemakkelijk, waarbij de Indiërs en Engelsen zich zelden mengen. Adeladoetontmoet Cyril Fielding op het feest. Hij is de Engelse directeur van een plaatselijk college en is een groot voorstander van vermenging met de Indiase bevolking van Chandrapore. Fielding organiseert een diner waarvoor hij Adela, mevrouw Moore en Aziz uitnodigt. Een hindoe-professor genaamd Godbole is ook aanwezig.

Het diner van Fielding verloopt veel vlotter dan het vorige feest. Aziz en Fielding kunnen het goed met elkaar vinden en vormen al snel een hechte band. Het diner wordt verzuurd door de komst van Ronny, die optreedtarrogant. Dit gedrag zet Adela er bijna toe aan haar verloving met hem te verbreken.

Aziz organiseert een expeditie naar de Marabar-grotten. Adela, mevrouw Moore, Fielding en Godbole zijn allemaal uitgenodigd. Fielding en Godbole missen hun trein en zijn daardoor te laat. Aziz, Adela en mevrouw Moore beginnen de grotten zelf te verkennen. De grotten maken mevrouw Moore van streek en ze wordt onwel. Ze besluit te blijven waar ze is terwijl de anderen verder gaan met verkennen. Adela en Aziz hebben een moment van privacy waarin Adela Aziz vraagt ​​of hij meerdere vrouwen heeft. Dit komt omdat ze haar relatie met Ronny aan het heroverwegen is. Aziz neemt hier grote aanstoot aan en ziet het als representatief voor haarvooroordelenover Indië. Hij is weduwnaar.

Aziz vertrekt dan in woede. Hij keert uiteindelijk terug om te zien dat Adela weg is. Op de bodem van de grotten vindt hij Fielding, die hem vertelt dat Adela abrupt is vertrokken. Niet lang daarna wordt Aziz gearresteerd op beschuldiging vanverkrachtingdie Adela tegen hem heeft gemaakt. Dit keert de hele Engelse gemeenschap in Chandrapore tegen Aziz. Alleen Fielding en mevrouw Moore geloven in zijn onschuld. Voor het proces van Aziz dringt Ronny er bij mevrouw Moore op aan terug te keren naar Engeland. Ze doet dat, maar overlijdt tijdens de reis.

Het proces begint. Daarbij wordt Adela onder ede ondervraagd over wat er tussen haar en Aziz in de grotten is gebeurd. Ze komt terug op haar beschuldiging en verklaart Aziz onschuldig. De zaak valt uit elkaar en Aziz is vrij.

Na het proces blijft Adela bij Fielding op de plaatselijke universiteit, omdat de Engelse gemeenschap haar heeft gemeden. Fielding voelt zich warm voor haar omdat ze dapper genoeg was om Aziz onschuldig te verklaren. Ronny verbreekt dan zijn verloving met Adela. Zowel Adela als Fielding keren afzonderlijk terug naar Engeland. Aziz is boos dat Fielding, een man die hij als een goede vriend beschouwde, zo hecht is geworden met de vrouw die hem bijna ten onrechte gevangen heeft gezet. Hij verklaart dat hij geen contact meer zal hebben met de Engelsen.

Het laatste deel vanEen doorgang naar Indiaspeelt zich twee jaar later af. Aziz is nu hoofddokter in een hindoeïstische regio ver van Chandrapore. Op een dag ontdekt hij dat Fielding en zijn zwager, Ralph Moore, in de buurt zijn. Aziz is diep van streek door de aanwezigheid van Fielding, omdat hij gelooft dat Fielding met Adela is getrouwd. Hij ontdekt later dat Fielding echt getrouwd is met Stella Moore, de dochter van mevrouw Moore uit haar tweede huwelijk.

Aan het einde van Forster'sroman, Aziz en Fielding verzoenen zich. Ze maken samen een ritje op een roeiboot voordat Fielding terugkeert naar Engeland. De twee mannen concluderen dat zekanvrienden zijn, maar nu nog niet. Het zal pas volledig mogelijk zijn als de koloniale relatie tussen India en Engeland aanzienlijk verandert.

Een doorgang naar India: genre

Bij het analyseren van eenroman, is het belangrijk om te overwegen watgenreshet past er onder.Een doorgang naar Indiavalt onder het genre vanmodernisme.

Modernismeals genre begon in het begin van de twintigste eeuw. Het wordt gekenmerkt door zijn poging om te breken met traditionele literaire vormen. Modernistische teksten zijn dat vaakexperimenteelen focus op het individu. Ze verkennen ook vaak de chaotische aard van het leven. Enkele beroemde voorbeelden van modernistische teksten zijn die van Virginia Woolfmevrouw Dalloway(1925) enUlysses(1920) doorJames Joyce.

Een doorgang naar Indiabevat complexe en verweven percelen met veel karakters. Dit is een gemeenschappelijk kenmerk in modernistische teksten. Forster's roman bevat ook veel passages met eenstroom van bewustzijnverhaal.

Astroom van bewustzijnverhaal is wanneer een verhaal de innerlijke gedachten van een personage volgt. Ze proberen realistisch weer te geven hoe de gedachten van mensen op natuurlijke wijze van het ene onderwerp naar het andere springen. Dit is een andere modernistische techniek.

Als Adela en Aziz in de grotten zijn, hoort Adela eenechodat verwart en verontrust haar. De echo is dezelfde die ervoor zorgde dat mevrouw Moore zich onwel voelde en achterbleef bij de verkenning van de grotten door de groep. Forster blijft vaag over de echo en de oorzaak ervan. Deze dubbelzinnigheid moedigt lezers aan om hun keuze te makeneigenbetekenis. We kunnen dit ook zien als een modernistisch element vanEen doorgang naar India.

Een doorgang naar India: thema's

Laten we nu eens kijken naar enkele belangrijke thema's inEen doorgang naar India.

Een doorgang naar India: vooroordeel

Forsters roman gaat uitgebreid in op vooroordelen. De Engelse gemeenschap in India heeft veel vooroordelen over India en zijn mensen, enEen doorgang naar Indiatoont de gecompliceerde dynamiek tussen de twee groepen. De Engelsen zijn in Chandrapore omdat hun land dat isbezettenIndië. Ze houden toezicht op een land dat niet van hen is. Veel van de Engelse karakters zien Indianen alsinferieur.

Ronny Heaslop vertegenwoordigt de Engelse houding ten opzichte van de Indianen. Hij is arrogant en snobistisch. Ronny oordeelt ook over de Indianen en noemt ze de 'inboorlingen'. Deze taal draagt ​​eendenigrerend toon.

Zelfs de meer liberale Engelse karakters inEen doorgang naar Indiaontbreekt het niet aan vooroordelen. Adela wil het echte India begrijpen en staat open voor vriendschappen met indianen. Een ongemakkelijke situatie zet haar er echter toe aan een onschuldige Aziz te beschuldigen van mishandeling. Ze valt terug in oude stereotypen als ze zich bedreigd voelt. Een man van kleur die een bedreiging vormde voor een Engelse vrouw, was een veel voorkomend stereotype op het moment dat Forster dit schreef.

DetoonvanEen doorgang naar Indiamaakt duidelijk dat Forster kritiek heeft op Engelse vooroordelen jegens Indiërs en de manier waarop Groot-Brittannië instellingen in India bestuurt. Forster zet karakters als Ronny niet in een positief daglicht, terwijl de slachtoffers van vooroordelen, zoals Aziz, heel erg in beeld worden gebrachtsympathiek.

Een doorgang naar India: vriendschap

Ondanks de verschillen tussen de twee gemeenschappen, ontstaan ​​er vriendschappen tussen Engelse en Indiase karaktersEen doorgang naar India. Een van de belangrijkste vriendschappen in de tekst is tussen Aziz en Fielding.

De twee mannen worden snel vrienden zodra ze elkaar ontmoeten. Fielding is veel liberaler en ruimdenkender dan veel van zijn landgenoten. Aziz en zijn vrienden beschouwen velen in de Engelse gemeenschap in Chandrapore als onwetend, dwaas en ongeschoold over India. Forster laat dit zienwaar zijn voorveel Engelse karakters in zijnroman, maar Aziz 'vriendschap met Fielding overtuigt hem ervan minder op zijn hoede te zijn voor de Engelsen. Fielding is een van de weinige mensen die volledig gelooft in de onschuld van Aziz tijdens het proces tegen hem.

Na de rechtszaak verandert er echter iets. Beide mannen brengen weer meer tijd door in hun eigen gemeenschap. Aziz keert zich tegen Fielding wanneer hij dichter bij Adela begint te komen. Dit breekt de twee vrienden uit elkaar. De onvrede van Aziz duurt twee jaar totdat Fielding terugkeert naar India en duidelijk maakt dat hij niet met Adela is getrouwd.

Aziz en FieldingDoenverzoenen, maar Forster wijst de lezers erop dat de dynamiek tussen hun twee rassen hen er altijd van zal weerhouden een volledige vriendschap te sluiten. Het lijkt erop dat een veranderd India de enige manier is waarop soortgelijke mensen uit de twee respectieve landen ooit een echte vriendschap kunnen onderhouden.

Een doorgang naar India: symboliek

We zullen nu kijken naar enkele symbolen die aanwezig zijn inEen doorgang naar India.

Een doorgang naar India: de moskee

De moskee is een belangrijk symbool inEen doorgang naar India. Dit is waar mevrouw Moore en Aziz elkaar voor het eerst ontmoeten in het eerste deel van deroman. Hun ontmoeting is de eerstepositiefinteractie tussen een Engels karakter en een Indiaas karakter in de tekst. Aziz is verrast dat mevrouw Moore weet dat ze haar schoenen uit moet doen voordat ze de moskee binnengaat. Hij is ook aangenaam verrast dat een Engelse vrouw hem zo vriendelijk behandelt. Dit is niet de typische ervaring van Aziz met de Engelse gemeenschap in Chandrapore.

[Aziz] was deels opgewonden door zijn fouten, maar veel meer door de wetenschap dat iemand met hen sympathiseerde... [Mrs. Moore] had haar medeleven betuigd door haar landgenote tegenover hem te bekritiseren. (Hoofdstuk 1)

De moskee symboliseertvriendschapEnbegrip. Het is een plek waar twee mensen met twee heel verschillende achtergronden in staat zijn om met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren. De moskee symboliseert ookvredeEnrust. Forster laat het zien als een plek waar Aziz rust en kalmte zoekt in zijn drukke leven.

Een doorgang naar India: Marabar-grotten

De Marabar-grottentoneelstukdaarin een sleutelrolEen doorgang naar India. Aziz nodigt de andere centrale personages in de tekst uit om hen te bezoeken. Door zijn taalgebruik benadrukt Forster deuitgestrektEnverontrustendaard van de grotten. Ze zijn moeilijk te begrijpen en geen van beide groepen mensen in de tekst heeft er controle over, Indiaas of Engels. Deechodat de Marabar-grotten invloed hebben op veel van deroman's karakters.

Deechoin een Marabar-grot is ... volkomen verstoken van onderscheid. Wat er ook wordt gezegd, hetzelfde eentonige geluid antwoordt en trilt op en neer langs de muren totdat het door het dak wordt opgenomen. "Boum" is het geluid voor zover het menselijke alfabet het kan uitdrukken, of "bou-oum" of "ou-boum" - volkomen saai. Hoop, beleefdheid, het snuiten van een neus, het piepen van een laars, ze produceren allemaal 'boem'. (Hoofdstuk 14)

De grotten symboliseren een belangrijk moment vanwijziginginEen doorgang naar India. Ze zijn zo overweldigend dat personages, terwijl ze in de grotten zijn, gedwongen worden te kampen met problemen die ze mogelijk hebben onderdrukt. Mevrouw Moore heeft geen andere keus dan haar twijfels over haar religieuze overtuiging, die haar mentale toestand ernstig aantast, te overwinnen. Adela komt ook in het reine met het feit dat ze zich niet langer aangetrokken voelt tot Ronny. Haar besef zet haar ertoe aan Aziz te vragen of hij meerdere vrouwen heeft, wat hem diep van streek maakt. Vervolgens wordt een reeks gebeurtenissen in gang gezet die de Engelse en Indiase gemeenschappen in Chandrapore nog verder uit elkaar drijven.

Een doorgang naar India: Foster

EM Forsteris geboren op 1 januari 1879 inLonden. Zijn vader stierf aan tuberculose toen Forster nog heel jong was. Forster en zijn moeder lieten veel geld achter en dus had Forster eenbevoorrechtjeugd. Hij studeerde geschiedenis, literatuur en filosofie aan de universiteit van Cambridge. Hier vond Forster een passie voor schrijven.

Forster reisde als jonge man vaak door Europa. Hij bracht tijd door in Italië, Oostenrijk en Duitsland. Deze reizen zouden een belangrijke inspiratiebron blijken te zijn in het werk van Forster. Hij publiceerde zijn eerste roman,Waar engelen bang zijn om te komen, in 1905. Dit was een succesvolle roman met critici.

Terwijl Forster bleef publiceren, won hij aan populariteit en werd hij een bekende schrijver. Enkele van zijn andere werken omvattenEen kamer met uitzicht(1908),Howards einde(1910), enEen doorgang naar India(1924). Forster kreeg enige kritiek van hedendaagse critici omdat hij de neiging had om geaccepteerde sociale normen in twijfel te trekken.

Naarmate de twintigste eeuw vorderde,EM Forsterbegonnen omroeptaken op zich te nemen. Hij kwam bekend te staan ​​als een publieke figuur en een liberale intellectueel. Forster verhuisde op zijn oude dag met een erelidmaatschap terug naar Cambridge en bleef daar tot aan zijn dood in 1970 op 91-jarige leeftijd. Tegenwoordig wordt Forster beschouwd als een belangrijke schrijver uit het begin van de twintigste eeuw die de wereld waarin hij leefde vastlegde en deze ook vaak uitdaagde.

Een doorgang naar India - Belangrijkste afhaalrestaurants

  • Een doorgang naar Indiais een 1924romandoor Engelse schrijverEM Forster.
  • Deromanvolgt de vaak moeilijke betrekkingen tussen de Engelse en Indiase gemeenschappen in een Indiase stad in de latere dagen van de Britse Raj.
  • Een doorgang naar Indiapast in het genre vanmodernisme.
  • Twee belangrijke thema's in de roman zijn vooroordelen en vriendschap.
  • Twee belangrijke symbolen in de roman van Forster zijn de moskee en de Marabar-grotten.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5651

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.