Hoofdstuk 9 (2023)

Samenvatting en analyse Hoofdstuk 9

Samenvatting

Wanneer particuliere burgers heersers worden door de gunst van hun medeburgers, kunnen deze worden genoemdburgerlijke vorstendommen. Men kan deze positie bereiken door de gunst van de gewone burgers of de edelen, omdat de twee klassen in elke stad voorkomen. De edelen willen alleen het volk onderdrukken en het volk wil alleen onderdrukking vermijden. Uit deze tegengestelde impulsen kunnen drie resultaten voortkomen: een vorstendom, een republiek of anarchie. Wanneer de edelen druk voelen van het volk, proberen ze een van hen tot prins te maken om hun privileges te beschermen. Als de mensen voelen dat ze de edelen niet kunnen weerstaan, proberen ze een medeburger tot prins te maken om hun rechten te beschermen. Je kunt de edelen nooit tevreden stellen door eervol te handelen, maar je kunt de mensen wel tevreden stellen.

Ongeacht hoe een prins aan de macht komt, hij moet er alles aan doen om de goede wil van het volk te winnen, anders zal hij in tijden van moeilijkheden geen hoop hebben. Een prins moet zich geen illusies maken over de betrouwbaarheid van het volk, maar desalniettemin zal een prins die goede voorbereidingen treft en weet hoe hij moet bevelen nooit door hen worden verraden. Een wijs heerser zal er alles aan doen om al zijn burgers van hem en van de staat afhankelijk te houden, en dan zal hij hen kunnen vertrouwen.

(Video) Hoofdstuk 9 familie

Analyse

Machiavelli's thema in dit hoofdstuk is de relatie tussen het volk (de gewone burgers) en hun tegenpolen, de edelen (de hogere klassen van aristocratische families). Machiavelli schildert deze twee groepen af ​​als constant op gespannen voet, maar zijn sympathie gaat duidelijk uit naar de mensen, die alleen vrij willen leven onder de heerschappij van hun eigen wetten. Machiavelli zelf behoorde stevig tot deze groep, omdat hij geen hoge functie mocht bekleden omdat hij geen aristocraat was, en omdat hij zijn hele carrière in het burgerlijk bestuur van Florence had gediend. De Medici, aan wie hij schreef, behoorden tot de adel, en dat maakt zijn advies wat gedurfder dan het op het eerste gezicht lijkt. Net als in hoofdstuk 5 is Machiavelli te zien terwijl hij de Medici eraan herinnert hoeveel vrije staten zoals Florence hun vrijheid waarderen en hoe gerechtvaardigd ze zijn om dat te doen.

(Video) Samenvatting havo wiskunde A hoofdstuk 9 Exponentiële verbanden

Machiavelli benadrukt hoe noodzakelijk het is voor een prins om de mensen voor zich te winnen, omdat ze met velen zijn, terwijl er weinig edelen zijn, en een prins kan nooit veilig leven zonder de mensen te kunnen vertrouwen. Over dit onderwerp ging Machiavelli in tegen de heersende mening, wat hij erkent door het spreekwoord te citeren: "Hij die op het volk bouwt, bouwt op modder." In feite kan hij slechts één voorbeeld vinden om zijn argument te ondersteunen (Nabis de Spartaan), maar twee die het weerleggen (de Gracchi en Messer Scali). Machiavelli had veel kansen om de wispelturigheid van het Florentijnse volk te observeren, aangezien ze afwisselend de Medici, Savonarola, de Republiek en vervolgens weer de Medici hadden gesteund.

In een andere pessimistische observatie over de menselijke natuur zegt Machiavelli dat iedereen bereid is om voor je te sterven als het vooruitzicht op de dood ver weg is. De sleutel, zo stelt hij, is dat de prins zijn onderdanen afhankelijk van hem houdt voor al hun voordelen, omdat afhankelijkheid de enige manier is om loyaliteit te verzekeren. Kenmerkend is dat Machiavelli een bepaald gedrag bepleit, niet vanwege zijn morele kwaliteiten, maar omdat het een specifiek doel voor de prins bereikt: een prins moet zijn onderdanen goed behandelen en er alles aan doen om hen te helpen, niet noodzakelijkerwijs omdat het juist is om dat te doen, maar omdat het uiteindelijk de macht van de prins consolideert.

(Video) De Koran, Hoofdstuk 9: Soera At Tawbah (Het Berouw) NL ondertiteling

Machiavelli benadrukt ook het belang van eigenbelang als drijfveer in het hele hoofdstuk: hij merkt op dat alle partijen, of het nu prinsen, edelen of gewone mensen zijn, in conflict komen of allianties sluiten, voornamelijk om hun eigen rechten en privileges te beschermen. Door het hele boek heen kunnen eigenbelang en zorg voor het eigen comfortniveau worden gezien als de drijvende kracht achter menselijk gedrag.

Woordenlijst

(Video) Samenvatting havo vwo klas 2 Hoofdstuk 9 Moderne wiskunde 12de editie

Nabisheerser van Sparta (circa 207-192 v.Chr.). Machiavelli overdrijft waarschijnlijk het succes van Nabis, maar Nabis voerde wel veel sociale hervormingen door.

Gracchibroers Tiberius (166-133 v.Chr.) en Gaius Gracchus (154-121 v.Chr.). Romeinse functionarissen die veel sociale hervormingen doorvoerden en werden vermoord door aristocratische tegenstanders.

(Video) Biologie Nectar | Hoofdstuk 9 Gezondheid | Ziek

Giorgio Scalieen leider van de Ciompi (wolbewerkers) opstand in Florence in 1378. Het wolbewerkersgilde had korte tijd enige politieke macht, maar de leiders, waaronder Scali, werden snel omvergeworpen en later geëxecuteerd.

FAQs

Wat moet een bestuursorgaan volgens art 9 6 en 9 9 Awb doen wanneer het zo n klaagschrift ontvangt? ›

Het bestuursorgaan handelt de klacht af binnen zes weken of – indien afdeling 9.3 van toepassing is – binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift. Het bestuursorgaan kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen.

Hoe moet een bestuursorgaan zo n klaagschrift behandelen? ›

Schriftelijke klachten worden behandeld door de Raad speciaal aangewezen medewerkers (klachtenfunctionaris). Deze bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk (art. 9.6 Awb). Deze medewerker kan niet een klacht behandelen die betrekking heeft op een gedraging waarbij hij zelf betrokken is geweest (art.

Wat is een klacht Volgens AWB? ›

Klachten hebben volgens de omschrijving van het artikel betrekking op de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de klager of een ander heeft gedragen. Daarmee wordt de reikwijdte van de regeling op soortgelijke wijze omschreven als in artikel 12 van de Wet Nationale ombudsman.

Kan iemand die niet tevreden is over de afhandeling van een klacht door een bestuursorgaan daartegen beroep indienen bij de bestuursrechter? ›

Indien de klager niet tevreden is over de wijze van afhandeling dan wel het resultaat daarvan, kan hij een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, mits deze bevoegd is klachten over gedragingen van het desbetreffende bestuursorgaan in behandeling te nemen.

Hoe handel je een klacht af? ›

Effectief klachten behandelen
  1. Sta open voor klachten. Dat betekent de mogelijkheid bieden om klachten in te dienen, maar ook alert zijn en zelf klachten op tijd herkennen.
  2. Verken het probleem. Wat is de kern van de klacht, gezien vanuit het oogpunt van de burger?
  3. Los het probleem op. ...
  4. Of geef een oordeel. ...
  5. Rond goed af.
Jan 5, 2021

Hoe wordt een klacht afgehandeld? ›

Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klager die de klacht heeft ingediend het antwoord schriftelijk van Pesant heeft ontvangen, waarbij Pesant overtuigd is, naar alle redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te ...

Kan je in beroep gaan zonder advocaat? ›

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen.

Is een hoorzitting verplicht? ›

Meestal is het gesprek bij ons op kantoor. Een hoorzitting is niet verplicht. U kunt er dus ook voor kiezen om geen hoorzitting te houden. In de video ziet u hoe een hoorzitting gaat.

Wat kost een klaagschrift? ›

Nee, verder zijn er geen kosten. In strafzaken hoeft u geen griffierechten te betalen. U hoeft dus alleen de kosten van rechtsbijstand te betalen.

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht? ›

Een melding doen is niet hetzelfde als het indienen van een klacht. Een melding is namelijk het op de hoogte stellen van de leidinggevende. Indien er een vertrouwenspersoon is, dan kunt u de stappen die u wilt gaan zetten met deze vertrouwenspersoon bespreken.

Wat gebeurt er als je een klacht indient? ›

Als je klacht indient, zal de politie je verhoren. Je klacht wordt genoteerd in een proces-verbaal (PV). Een PV is een document waarin de politie alle nuttige informatie over de gebeurtenis beschrijft.

Hoe lang kan je klacht indienen? ›

Een klacht indienen, doe je best zo snel mogelijk na de feiten. De verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf de dag dat het misdrijf werd gepleegd. Als je als minderjarige slachtoffer werd van een misdrijf, dan kan je in principe tot 5 jaar nadat je 18 werd, klacht indienen voor dit misdrijf.

Kan een bestuursorgaan een besluit intrekken? ›

Intrekking van een besluit of intrekking van een vergunning door de overheid is mogelijk. Maar er dient wel een goede grond voor intrekking van een vergunning te zijn. Ook kan de een bestuursorgaan een besluit gedeeltelijk intrekken. Het intrekken van een besluit of vergunning komt niet veel voor.

Hoelang kan je iemand aanklagen? ›

Je kunt bijvoorbeeld aangifte doen van lichte mishandeling tot zes jaar nadat de mishandeling heeft plaatsgevonden. Hiervan is vaak sprake bij huiselijk geweld. In geval van zware mishandeling geldt een termijn van 12 jaar. Meer informatie over de verjaring van misdrijven vind je hier.

Kan je klacht indienen tegen een rechter? ›

U kunt een klacht indienen als u vindt dat een rechtbank of een rechtbankmedewerker u niet correct heeft behandeld. U stuurt dan een brief naar het bestuur van die rechtbank. Dit moet u binnen 1 jaar na het voorval doen.

Wat moet het bestuursorgaan doen als haar conclusies afwijken van het advies van een Klachtadviescommissie? ›

Artikel 5 Conclusie voorzitter indien een klachtadviescommissie is ingesteld
  • De klager ontvangt met de conclusie van de voorzitter tevens het advies van de klachtadviescommissie.
  • Indien de conclusie van de voorzitter afwijkt van het advies, worden in de conclusie de redenen voor die afwijking vermeld.

Wat moet er allemaal in een klaagschrift over een gedraging jegens de klager staan? ›

Een klaagschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.

Wat gebeurt er volgens art 6 6 Awb Als er iets ontbreekt? ›

Is er sprake van een verzuim, dat hersteld kan worden, dan dient het bestuursorgaan de indiener ingevolge artikel 6:6 Awb in de gelegenheid te stellen het verzuim te herstellen. Het bestuursorgaan moet de indiener wijzen op wat er ontbreekt en het moet hem uitnodigen het ontbrekende alsnog aan te vullen.

Waar moet een bestuursorgaan aan voldoen? ›

Een bestuursorgaan moet zich tegenover burgers en bedrijven houden aan een aantal gedragsregels. Deze staan los van de gewone procedurevoorschriften bij het nemen van een besluit. Een deel van die regels staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar er is ook 'ongeschreven recht'.

Videos

1. Lien se lankstaanskoene | Hoofstuk 9 Summary | Afrikaans FAL
(Bad Teacher)
2. Tijdvak 9 (volledige uitleg)
(BOSgeschiedenis)
3. Biologie Nectar | Hoofdstuk 9 Gezondheid | Gezondheid en genotmiddelen
(Bio met Klopper)
4. Samenvatting 5 Vwo WA Hoofdstuk 9 Kansverdelingen (Getal en Ruimte 12e ed)
(Arjan van den Noort)
5. Kenmerkende aspecten hoofdstuk 9
(Meneer deWee)
6. Hoofdstuk 9 | Weten vs. Leven
(Straight-Line Leadership Int.)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 12/08/2023

Views: 5579

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.