IBLP-principes dringen erop aan dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan mannen (2023)

Inhoudswaarschuwing: melding van aanranding.

Documentaire over de familie DuggarGlanzende gelukkige mensen: familiegeheimen van Duggar duikt in de donkere kant van de roem van het broedsel. In 2015 werd onthuld dat het oudste Duggar-kind, Josh, als tiener verschillende jonge vrouwen seksueel had misbruikt, waaronder vier van zijn zussen.

De documentaire onderzoekt de moeite die Michelle en Jim Bob Duggar hebben gedaan om deze informatie over hun zoon te verbergen. Het beschrijft ook de ideologieën van het Institute in Basic Life Principles, of IBLP - de controversiële religie van de familie die mogelijk iets te maken heeft gehad met deze gebeurtenissen en andere schade.

Het Institute in Basic Life Principles is een extreem conservatieve christelijke organisatie opgericht door Bill Gothard. De organisatie omschrijft zichzelf als een "Christelijk gericht discipelschap voor individuen en gezinnen door middel van evenementen, programma's en leermiddelen", maarGlanzende gelukkige mensenonthult de beledigende tactieken en problematische lessen in de kern.

Hier is alles wat u moet weten over de IBLP, de religie die wordt gevolgd en gepromoot door de familie Duggar.

Wat is het IBLP?

De IBLP is technisch gezien geen religie op zich, maar eerder een christelijke organisatie. Het werd opgericht in 1961, oorspronkelijk als een campusgroep genaamd "Campus Teams".Chicagotijdschrift. De idealen kwamen voort uit een masterscriptie die Bill Gothard schreef aan het Wheaton College in Illinois. Oorspronkelijk richtte de groep zich op het helpen van tieners bij het oplossen van conflicten met hun familie.

In 1974 werd de organisatie omgedoopt tot Institute in Basic Youth Conflicts en in 1989 kreeg ze haar huidige naam: Institute in Basic Life Principles. De religie legde precies uit hoe haar leden zich moesten gedragen - tot aan hoe vrouwen hun haar moesten stylen. Het creëerde ook verschillende uitlopers van organisaties en ideologieën, waaronder het Advanced Training Institute of ATI.

ATI was een op de bijbel geïnspireerd leerplan dat de christelijke leer in alle schoolvakken integreerde. Op basis van rapporten inGlanzende gelukkige mensen, leek het erop dat veel IBLP-gezinnen een academische opleiding zouden vervangen door ATI, maar de lessen waren verre van gestandaardiseerd.

In een interview inGlanzende gelukkige mensen, zei een voormalig IBLP-lid dat ze slechts tot breuken in wiskunde had geleerd - en haar vader zei dat dat bevredigend was omdat het alles was wat ze nodig had om te bakken (vrouwen in de IBLP volgden zeer traditionele huishoudelijke rollen). ATI stopte met optreden als exclusief onderwijsprogramma in 2021,volgens zijn website.

Wie is Bill Gothard?

Bill Gothard is de oprichter en leider van de IBLP. Hij is momenteel 88 jaar oud en richtte de IBLP op kort nadat hij afstudeerde omdat hij dacht dat zijn leeftijdsgenoten "geen richting leken te hebben in het leven en onverstandige beslissingen namen". InTouch wekelijks.

Gothard plaatste zichzelf aan de top van een hiërarchie die hij voor de IBLP had gecreëerd - die per ongeluk extreem autoritair wasChicagotijdschrift. Hij hield zich bezig met talloze problematische praktijken, naast de leringen die hij de leden bijbracht.

IBLP-principes dringen erop aan dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan mannen (3)

Bill Gothard trad in 2014 terug als leider van de IBLP wegens seksuele intimidatie en wangedrag.

(Video) WOMEN SHOULD BE SUBMISSIVE TO THE RIGHT MAN ONLY!

Hoewel hij geen medische graad had, zag hij leden voor counseling en gaf hij objectief slecht advies (in een rechtszaak tegen Gothard beweerde een lid dat hij haar had gezegd geen psychologische behandeling te zoeken nadat ze als jong meisje was verkracht). Hij rekruteerde ook regelmatig "aantrekkelijke" jonge stafleden om nauw met hem samen te werken.

In 2014 beschuldigden verschillende vrouwelijke leden Gothard van seksuele intimidatie. De organisatie stelde datzelfde jaar een intern onderzoek in en uiteindelijk trad hij af. IBLP achtte zijn gedrag ongepast, maar niet illegaal, perChicagotijdschrift. Verschillende voormalige leden hebben in 2015 een rechtszaak aangespannen tegen Gothard, maar die werd afgewezen vanwege verjaringskwesties, volgensYahoo.

Gothard verblijft momenteel in La Grange, Illinois, volgens belastinggegevens verkregen doorLapje. Het hoofdkantoor van de IBLP is in september 2015 verhuisd van Hinsdale, Illinois naar Big Sandy, Texas.Chicagotijdschrift.

Welke regels volgt het IBLP?

De hoofdgedachte van IBLP is dat mannen ondergeschikt zijn aan God en vrouwen onderdanig zijn aan mannen. Bill Gothard plaatste zich echter vaak in de plaats van God, waardoor hij een bijna sekte-achtige leider van de organisatie werd, volgensGlanzende gelukkige mensen.

IBLP-regels worden specifiek, maar de meeste vallen onder eenparaplu van orde. De documentaire beschrijft de discipline die kinderen door hun ouders wordt opgelegd (die neigt naar emotionele en fysieke mishandeling). Maar een voormalig lid zegt dat dit soort discipline ook wordt verwacht tussen echtgenoten, vanwege de "overkoepelende" hiërarchie.

IBLP-principes dringen erop aan dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan mannen (5)Bekijk het volledige bericht op Twitter

(Video) Submissive Wife, Confident Husband, Biblical Gender Roles, The Secret to a Happy Marriage Submission

De meeste IBLP-regels vallen onder deze hoofdpraktijk, maar kunnen uitgebreid worden. Dansen, rockmuziek (inclusief christelijke rock) en zelfs Cabbage Patch Kids-poppen zijn verboden. Vrouwen moeten zich kleden op een manier die "oogvallen" of iets anders dat kan worden opgevat als onthullend of seksueel voor een mannelijke blik, voorkomt - inclusief broeken, rokken die tot boven de knie komen, lange kettingen en mouwloze shirts. Televisie en de meeste boeken zijn ook verboden.

Verder: Traditionele dateringen zijn verboden binnen het IBLP. Zoals gedocumenteerd op19 kinderen en tellen, leden moeten een specifiek verkeringsproces doorlopen dat meestal wordt georkestreerd door de ouders van degenen die een relatie nastreven. Het hof maken wordt op de website van de Duggar-familie gedefinieerd als "een verbintenis om beide individuen te eren en te beschermen tijdens het proces om elkaar te leren kennen". Het houdt in dat een paar tijd doorbrengt met de families van elk individu en vaak afziet van enige vorm van intimiteit tot het huwelijk.

Tim Levendusky runt momenteel het IBLP.

Volgens de website leidt Tim Levendusky nu de organisatie. Hij woont in Big Sandy, Texas met zijn vrouw en zoon - en hij leidt de raad van bestuur van de IBLP met drie andere mannen: Gil Bates, David York en John Bechtle.

DeIBLP schattingendat meer dan 2,5 miljoen mensen de seminars hebben bijgewoond. En omdat het is opgesplitst in zoveel uitlopers, is het moeilijk vast te stellen hoeveel leden momenteel bij de organisatie zijn aangesloten.

Niet alle Duggars volgen IBLP.

Terwijl Michelle en Jim Bob Duggar vaak de leringen van IBLP predikten in hun televisieshows, en dit blijven doen op hun familieblog, hebben sommige van de oudere Duggar-kinderen zich losgemaakt van het geloof van hun familie.

Jinger Vuolo née Duggar heeft onlangs een volledige memoires uitgebracht,Inderdaad vrij worden, over het loskomen van IBLP-praktijken. In haar boek vergelijkt ze haar oudere broer, Josh, met Bill Gothard. “Mijn geloof is nog intact, maar het is veranderd. In plaats van het geloof volledig te verlaten, heb ik het ontwarren', schreef ze in haar memoires, perMENSEN.

Hoorbaar vrij worden Inderdaad: mijn verhaal over het ontwarren van geloof en angst

IBLP-principes dringen erop aan dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan mannen (7)

Hoorbaar vrij worden Inderdaad: mijn verhaal over het ontwarren van geloof en angst

Nu 13% korting

Jill Dillard née Duggar heeft ook afstand genomen van de IBLP en beschrijft haar ervaring inGlanzende gelukkige mensen. Ze is ook van plan om haar eigen memoires uit te brengen, De kosten tellen met haar man Derick,die de "rode vlaggen" zal onderzoeken die ze binnen haar familie heeft opgemerkt.

Jessa Seewald née Duggar heeft zich ook publiekelijk losgemaakt van sommige IBLP-ideologieën (inclusief haar kledingkeuzes en haar kinderen laten dansen), maar ze heeft nooit publiekelijk afstand gedaan van de leer ervan.

Je kunt meer leren over de IBLP en The Duggars inGlanzende gelukkige mensen: familiegeheimen van Duggar streamt nu op Amazon Prime.

IBLP-principes dringen erop aan dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan mannen (8)

Olivia Evans

Medewerker nieuwsredactie

Olivia Evans (zij/haar) is redactieassistent bijGezondheid van vrouwen. Haar werk verscheen eerder inDe snedeEnTiener Vogue. Ze behandelt graag onderwerpen waar cultuur en welzijn elkaar kruisen. In haar vrije tijd houdt ze van koken, hardlopen en het kijken naar romcoms.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 30/06/2023

Views: 5621

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.