Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (2023)

Waarom ben ik hier? Heeft mijn leven zin? Doen de dingen die ik doe er echt toe? God, onze liefhebbende hemelse Vader, wil dat we geluk en vreugde vinden. Hij heeft een plan voor ons gemaakt om te groeien, in geloof te leven en op een dag terug te keren om bij Hem te wonen. Zijn plan geeft betekenis en context aan ons leven hier op aarde en geeft antwoord op de grote vragen: “Waar kwam ik vandaan?” "Waarom ben ik hier?" en "Wat gebeurt er nadat ik sterf?"

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (1)

God is je hemelse Vader. Jij bent Zijn kind. Hij houdt van je met een oneindige liefde. Zijn plan is dat je groeit, gelukkig wordt en op een dag terugkeert om bij Hem te wonen.

Je verhaal gaat terug naar de tijd dat je in de hemel was, waar je bestond als een geest met God en de rest van zijn geestkinderen. God heeft ons allemaal naar de aarde gestuurd om een ​​fysiek lichaam te krijgen, om uitdagingen aan te gaan en om meer op Hem te gaan lijken door geloof in Jezus Christus. Gods plan is niet willekeurig. Het is zorgvuldig ontworpen om je de ervaringen te geven die je nodig hebt om weer bij Hem terug te keren als een beter en meer ervaren persoon. Zoals de Bijbel uitlegt: "Dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3).

God waakt over je

Tijdens zijn bediening verzekerde Jezus de mensen dat God de Vader op de hoogte is van alle dingen op deze aarde – zelfs van zoiets kleins als een mus die op de grond valt. "Vrees daarom niet", zei Hij. "Gij bent van meer waarde dan vele mussen" (Matteüs 10:31). God kent jou persoonlijk. Hij weet waar je mee te maken hebt. Door middel van zijn geboden, de heilige Schriften en profeten die namens hem spreken, helpt Hij ons door het leven te navigeren om bij Hem terug te keren.

Het leven is een testterrein voor ons

God heeft ons naar de aarde gestuurd om te leren en te groeien door middel van ervaringen, zowel plezierig als pijnlijk. Hij laat ons kiezen tussen goed en kwaad. De uitdaging is om geloof te hebben in zijn plan, ook al hebben we niet alle antwoorden.

'En de Messias komt in de volheid der tijden, om de mensenkinderen van de val te verlossen. En omdat ze verlost zijn van de val, zijn ze voor altijd vrij geworden, goed van kwaad onderscheidend; om voor zichzelf te handelen en zich niet te laten handelen, behalve door de straf van de wet op de grote en laatste dag, volgens de geboden die God heeft gegeven.

'Daarom zijn de mensen vrij naar het vlees; en alle dingen worden gegeven die nuttig zijn voor de mens. En ze zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen, door de grote Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen, in overeenstemming met de gevangenschap en macht van de duivel; want hij streeft ernaar dat alle mensen even ellendig zullen zijn als hijzelf.' — 2 Nephi 2:26–27

Wat is mijn doel in het leven? Leer over Gods plan voor jou met zendelingen.

Als u de antwoorden op de grote vragen van het leven kent, krijgt uw leven meer betekenis, geluk en vertrouwen. Vraag een bezoek aan.

Jezus is de weg naar blijvend geluk

Omdat we allemaal fouten maken, heeft God zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd om voor onze zonden te boetenzodat we gereinigd en vergeven kunnen worden. Als we Jezus accepteren en zijn voorbeeld volgen, worden we minder egoïstisch en kunnen we genieten van meer liefde, vrede en vreugde.

De Bijbel leert: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). God zond Jezus om ons te redden van onze zonden. De leringen van Jezus leiden ons leven en leiden ons naar blijvend geluk. Zijn offer stelt ons niet alleen in staat om zin in het leven te vinden en naar ons volledige potentieel te groeien, maar ook om gereinigd te worden van onze zonden en terug te keren naar onze hemelse Vader.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (3)

Waar kwam ik vandaan?

Voordat je werd geboren, woonde je bij God, je hemelse Vader. Hij kende je, hield van je en leerde je de keuzes die tot blijvend geluk zouden leiden. Deze periode wordt het voorsterfelijk leven genoemd.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (4)

God presenteerde ons Zijn plan

God wilde dat we naar de aarde kwamen om een ​​fysiek lichaam te krijgen. Hier worden we geconfronteerd met uitdagingen en situaties die ons helpen te leren en te groeien, zodat we meer zoals Hij kunnen worden.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (5)

Jezus werd gekozen als onze Verlosser

God wist dat we fouten zouden maken, dus koos Hij Jezus uit om naar de aarde te komen en voor onze zonden te lijden. Het offer van Jezus stelt ons in staat om vergeven te worden en gereinigd te worden van onze zonden, zodat we op een dag weer bij God kunnen leven.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (6)

Wat is mijn doel in het leven?

Hier op aarde kunnen we ons niet herinneren dat we met God hebben geleefd. Daarom moeten we geloof hebben en leren kiezen tussen goed en kwaad. Het leven is niet gemakkelijk, maar in moeilijke tijden waarderen we geluk en vrede.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (7)

Jezus’ offer

Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg: we moeten ervoor kiezen om Jezus te accepteren door ons te bekeren als we fouten maken, ons te laten dopen en zijn geboden te onderhouden.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (8)

Waar gaan we heen na onze dood?

Als we sterven, scheiden onze geest en ons lichaam. Onze geest gaat naar de geestenwereld. Het is een plaats van rust en geluk voor degenen die goede keuzes hebben gemaakt en een hel voor degenen die slechte keuzes hebben gemaakt.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (9)

De geestenwereld

De geestenwereld is geen eindbestemming of oordeel. Omdat God zo liefdevol en eerlijk is, wordt aan die mensen in de hel die nooit van Jezus wisten, Zijn evangelie geleerd en krijgen ze de kans om Hem te accepteren.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (10)

We zullen allemaal weer leven

Jezus overwon de dood zodat we allemaal weer kunnen leven. Dit wordt de opstanding genoemd. Wanneer we worden opgewekt, herenigen onze geest en lichaam zich. Ons lichaam zal perfect zijn en zal nooit meer sterven.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (11)

Oordeel

Jezus zal ons beoordelen naar onze daden en de verlangens van ons hart. Hij zal zo barmhartig zijn als Hij kan. Omdat onze handelingen en verlangens variëren, omvat de hemel verschillende koninkrijken of graden van heerlijkheid.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (12)

Het hemelse koninkrijk

Onze hemelse Vader en Jezus wonen in het celestiale koninkrijk. Als je leeft volgens de leringen van Jezus en gereinigd wordt van zonde door Zijn offer, zul je daarheen gaan. Je zult in Gods aanwezigheid leven en blijvende vreugde ervaren.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (13)

Het aardse koninkrijk

Mensen die weigeren het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, maar verder een eerbaar leven leiden, zullen een plaats in het terrestrische koninkrijk krijgen.

Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (14)

Het telestiale koninkrijk

Zij die volharden in hun zonden en zich niet bekeren, zullen een plaats krijgen in het telestiale koninkrijk.

Van anderen houden geeft betekenis aan het leven

Liefde geven en ontvangen geeft betekenis aan het leven. Het gezin kan een grote bron van liefde zijn, maar wat je gezinssituatie ook is, als we anderen liefde tonen, komen we dichter tot God en gaan we Zijn plan begrijpen. Zoals de Bijbel leert: “Laten we elkaar liefhebben: want de liefde komt van God; en een ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God” (1 Johannes 4:7).

Je bent een zegen voor anderen

Uw acties hebben de kracht om het leven van uw familie, vrienden en mensen om u heen enorm tot zegen te zijn. Als u ernaar streeft Jezus Christus te volgen door anderen te dienen en vriendelijkheid te tonen, drukt u uw sporen na en maakt u de wereld een betere plek. Onderschat niet het potentieel dat u heeft om anderen ten goede te beïnvloeden, hetzij door uw dienstbaarheid of door uw voorbeeld.

Je kunt vreugde vinden als je Gods plan volgt

Het doel van Gods plan is ons eeuwig geluk te verschaffen. Hoe meer je Zijn plan begrijpt, hoe meer je beseft dat je het niet alleen kunt redden om bij God terug te komen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat elke zonde en elke fout die je tijdens deze levenstest maakt, verdwijnt en vergeten wordt door Jezus Christus. Er is oprecht berouw voor nodig. Er is de doop voor nodig en het ontvangen van de Heilige Geest. En het kost voortdurende inspanning om terug te keren naar God. Maar door Jezus Christus, het middelpunt van Gods plan, kun je het doen.

Je bent op deze aarde om beter te worden, God te leren kennen en geluk te vinden. En als je Gods plan en zijn geboden volgt, kun je nu en je hele leven vreugde ervaren.

Wat is mijn doel in het leven? Leer over Gods plan voor jou met zendelingen.

Als u de antwoorden op de grote vragen van het leven kent, krijgt uw leven meer betekenis, geluk en vertrouwen. Vraag een bezoek aan.

Wie ben ik? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Is mijn leven belangrijk? De heilige Schriften leren dat we kinderen van God zijn met een unieke identiteit en een uniek doel. LEES VERDER Wat gebeurt er nadat we sterven? Velen van ons vragen zich af wat er na onze dood gebeurt. We leefden voordat we naar de aarde kwamen en we zullen blijven leven nadat we doodgaan. Het kennen van dit plan kan troost en vrede geven over de dood. Terwijl we rouwen om de dierbaren die we hebben verloren, is er hoop - de dood is niet het einde. LEES VERDER
Hoe kom ik door moeilijke dingen heen? Gods liefde Je kunt voor altijd een gezin zijn 4 manieren om vrede te vinden in moeilijke tijden
Jezus Christus
Onze overtuigingen
Boek van Mormon
Tempels
Profeten
Doop
Voor altijd gezinnen
Vergiffenis
Leven na de dood
Doel van het leven
Kerk
Gebed
Je leven heeft een doel | Kom tot Christus (21)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 13/04/2023

Views: 6478

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.