Machiavelli's principes van macht gebruiken (en toch een goed mens zijn) (2023)

Lang lezen

Leer onderscheid te maken tussen high en low trust omgevingen.

--

(Video) Machiavelli in 3 minuten uitgelegd
Machiavelli's principes van macht gebruiken (en toch een goed mens zijn) (3)

Machiavelli was een leraar van het kwaad. Onder andere de geleerde Leo Strauss merkt op dat Machiavelli adviseert:

“[1] Prinsen behoren de families van heersers uit te roeien wier grondgebied zij veilig willen bezitten;

[2] Prinsen zouden hun tegenstanders moeten vermoorden in plaats van hun bezittingen in beslag te nemen, aangezien degenen die zijn beroofd, maar niet degenen die dood zijn, aan wraak kunnen denken;

[3] mannen vergeten de moord op hun vaders eerder dan het verlies van hun patrimonium”

- (Gedachten over Machiavelli).

Is er dan enige reden waarom een ​​goed mens dat zou moeten doen?volgenMachiavelli's advies? Is er enig voordeel te halen uit het lezen van zijn boeken, afgezien van het leren hoe slechte mensen denken?

Ik geloof dat er, als je één punt serieus neemt, namelijk de uitspraak van Machiavelli is dat "een man die in alle opzichten wil belijden dat hij goed is, te gronde moet gaan onder zovelen die niet goed zijn" — (De prins, 61).

Om het uit te leggen, moet ik opmerken dat het interpreteren van Machiavelli net zo duivels moeilijk blijkt te zijn als de inhoud van zijn leer. De reden is dat hij veel van de kwaadaardige uitspraken in lijkt tegen te sprekenDe prinsin zijn andere politieke werk, deVerhandelingen. De eerste is gewijd aan het advies dat nodig is om vorstendommen te regeren, de laatste aan republieken, maar niet uitsluitend.

Ik denk niet dat er voldoende tekstueel bewijs is om de ene visie boven de andere te verkiezen of om hun ogenschijnlijk tegenstrijdige opvattingen te coördineren tot een groter samenhangend kader. Maar ik ben iemand die geïnteresseerd is in wat we van filosofen kunnen leren over hoe te leven.

Als we dit perspectief innemen - de visie vanuit de filosofie als een manier van leven - dan denk ik dat we een vruchtbare weg kunnen vinden uit de interpretatieve impasse.

(Video) Macht, moed en Machiavelli | Filosoof Tinneke Beeckman en politicoloog Marcel Wissenburg

Mijn weddenschap is dat je Machiavelli winstgevend kunt lezen als je hem begrijpt om onderscheid te maken tussen "high trust en low trust-omgevingen". Wanneer een goed persoon wordt omringd door slechten, zijn ze in een omgeving met weinig vertrouwen terechtgekomen en zullen ze ten onder gaan als ...

FAQs

Welk mensbeeld heeft Machiavelli? ›

Pessimistisch mensbeeld

Volgens Machiavelli was de mens namelijk van nature geneigd tot het kwade. En dat niet alleen: 'De mensen zijn zo onnozel en ze richten zich zo op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen'.

Welk principe hanteert Machiavelli? ›

Machiavelli was een veelzijdig denker, die vooral bekend werd met zijn baanbrekende werk Il Principe (De vorst, ca. 1516). Hierin bepleitte het recht van een vorst om autocratisch te heersen als de situatie dat vereiste. Het leverde hem een hoop haat en kritiek op van tijdgenoten en latere intellectuelen.

Wat is de onderliggende boodschap van Machiavelli? ›

Machiavelli beschrijft wat een vorst moet doen om de macht te krijgen en te behouden en hij hecht daarbij veel belang aan oorlogsvoering. Boeiend is dat de auteur zijn betoog onderbouwt met tal van voorbeelden uit het verre of nabije verleden. Het belang van de vorst valt min of meer samen met het belang van de staat.

Wat bedoelt Machiavelli met het doel heiligt de middelen? ›

d.i. ter bereiking van een goed doel mag men ook slechte middelen, indien het niet anders mogelijk is, gebruiken.

Wat is het verschil tussen mensbeeld en wereldbeeld? ›

Een mensbeeld is een opvatting over wie/wat mensen zijn. Het is een voorstelling van hoe mensen moeten/horen te zijn of wat ze in de praktijk echt zijn. Een wereldbeeld is de opvatting die een mens of een groep heeft over de (of hun) wereld, van de samenleving waarin hij of zij leven en van het universum.

Wat is machiavellistisch betekenis? ›

Machiavellisme (politiek), de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal. Machiavellisme (psychologie), een persoonlijkheidstrek die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken om eigenbelang.

Wie zei het doel heiligt de middelen? ›

'Het doel heiligt de middelen', zo is de politieke filosofie van Machiavelli samen te vatten. Assads doel is de macht behouden, net zoals 'il principe' (de vorst), en hij doet dat door extreme middelen in te zetten.

Wat houdt de Machiavelli prijs in? ›

De Machiavelliprijs is een Nederlandse prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een politicus of organisatie die volgens de Stichting Machiavelli een markante bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers: het domein van de overheidscommunicatie.

Was Machiavelli een humanist? ›

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse diplomaat, politiek filosoof, militair strateeg, historicus, dichter, toneelschrijver en humanist gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance.

Wat waren de politieke ideeën van Niccolo Machiavelli? ›

Machiavellisme is de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal. De naam verwijst naar de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli die in zijn geschriften, met name in De vorst, dergelijk politiek handelen beschrijft.

Videos

1. Politiek filosofe Tinneke Beeckman zet Machiavelli in een ander voetlicht- 'Machiavelli’s lef'
(VRT)
2. Tinneke Beeckman - Levenslessen van Machiavelli
(huisvandeMens Brussel)
3. François Vrancken Lezing 2022 door Pieter Omtzigt
(Pieter Omtzigt)
4. Paul Verhaeghe - Vervreemd zijn. Op zoek naar je authentieke identiteit | psychoanalyticus, lezing
(Radboud Reflects)
5. How Historical is Assassin's Creed, Really? - Detail Diatribe
(Overly Sarcastic Productions)
6. What's Philosophy?
(Fiction Beast)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 08/26/2023

Views: 5577

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.