Persoonlijke relaties in E. M. Forster's A Passage to India - Document (2023)

Gebruik deze link om terug te gaan naar deze pagina.

  Doorgaan naar artikel

  Citaat metadata

  Datum: september 2012

  Van: Taal In Indië(Deel 12, nummer 9)

  Uitgever: Madasamy S. Thirumalai

  Type document: Kritisch essay

  Lengte: 2.199 woorden

  Lexile Maatregel: 1100L

  Documentcontroles

  Formaat opties:

  Artikel vertalen

  Interfacetaal instellen

  kleuren:

  Lettertype:

  Sans openenEB GaramondDyslectische openenLet op Zonder

  StandaardMeerMeest

  Regelafstand

  Letterafstand

  Woordafstand

  Voor grotere documenten kan extra laadtijd nodig zijn.

  Belangrijkste inhoud

  Voorbeeld van artikel:

  EM Forster is geïnteresseerd in de studie van persoonlijke menselijke relaties. F. R. Leavis noemt hem "bij uitstek een romanschrijver van beschaafde persoonlijke relaties" (de heer E. M. Forster p.102). Alle vijf romans van Forster zijn studies over persoonlijke relaties. Margaret Schlegel, een van de personages van Forster, zegt:

  Ik heb er vaak over nagedacht, Helen. Het is een van de interessantste dingen ter wereld. De waarheid is dat er een geweldig uiterlijk leven is waar jij en ik nog nooit mee te maken hebben gehad - een leven waarin telegrammen en woede tellen. Persoonlijke relaties, waarvan we denken dat ze oppermachtig zijn, zijn daar niet oppermachtig. Daar betekent liefde huwelijksregelingen, overlijden, overlijdensrechten. Tot nu toe ben ik duidelijk. Maar hier is mijn moeilijkheid. Hoewel dit uiterlijke leven duidelijk afschuwelijk is, lijkt het vaak het echte - er zit gruis in. Het kweekt karakter; leiden persoonlijke relaties uiteindelijk tot slordigheid?" (A View without a Room, p.134)

  Forster houdt zich in de eerste plaats bezig met zaken van menselijk gedrag en vooral met de donkere plekken in het menselijk hart die zorgen voor ongeluk en verwarring, niet alleen tussen individuen, maar ook tussen rassen en naties:

  Doorgang naar u, uw kusten, gij oude woeste raadsels! Overgang naar jou, naar meesterschap over jou, gij wurgende problemen!

  Je bezaaid met de wrakken van skeletten die, levend, je nooit hebben bereikt. (Walt Whitman: "Doorgang naar India")

  Misschien is het doel van Forster het verheven doel dat Whitman toeschrijft aan de kunstenaars van de toekomst:

  Persoonlijke relatie is een essentieel ingrediënt van zijn filosofie van 'verbinden', zoals Helen in Howards End aan haar zus schrijft: "Persoonlijke relaties zijn voor altijd en altijd het belangrijkste..." (p. 35)

  Fielding in A Passage to India, gelooft op dezelfde manier dat "de wereld ... een wereldbol is van mannen die elkaar proberen te bereiken en het beste kunnen helpen met goede wil plus cultuur en intelligentie." (Hoofdstuk 7, p.64)

  Terugkerend thema: vriendschap

  Het terugkerende thema in de romans van Forster is dat van vriendschap, van intieme relaties tussen leden van verschillende culturen, of gemeenschappen, of twee ideologische groepen. Een intieme relatie tussen individuen is alleen mogelijk wanneer mannen in staat zijn de barrières van cultuur, religie en nationale vooroordelen te overschrijden. Zo'n vermogen kan worden verkregen door het cultiveren van goede wil, tolerantie en sympathiek begrip. Forster is van mening dat de meeste sociale en politieke wreedheden en blunders worden begaan vanwege het ontbreken van persoonlijke relaties. Forster hechtte aan persoonlijke relaties aan de ernst en authenticiteit van religie. Voor hem is persoonlijke relatie geen bijzaak, maar de centrale kwestie en oplossing voor de verschillende problemen in de moderne wereld. Het ligt in het tot stand brengen van persoonlijke relaties als een heilige geloofsbelijdenis, die, wanneer oprecht gevolgd, mensen zou heiligen. In het Oosten voelde hij zich thuis omdat hij merkte dat de oosterlingen veel belang hechten aan persoonlijke relaties.

  Problemen tegengekomen

  In A Passage to India staat vriendschap, gelijkheid en broederschap centraal. In deze roman onderzoekt Forster op sterke wijze de doeltreffendheid van persoonlijke relaties en de moeilijkheid om deze te realiseren in India, een land waar synthese...

  Krijg volledige toegang

  Gale biedt een verscheidenheid aan middelen voor onderwijs, een leven lang leren en academisch onderzoek. Log in via uw bibliotheek om toegang te krijgen tot de volledige inhoud en functies!

  Toegang via uw bibliotheek

  Auteursrechten: COPYRIGHT 2012 Madasamy S. Thirumalai

  Bronvermelding

  Bronvermelding

  Gale-documentnummer: GALE|A303010522

  Ontdekken

  FAQs

  What is the summary of E.M. Forster's A Passage to India? ›

  E. M. Forster's novel A Passage to India explores English-Indian relations during a period when India was still under British rule. One of the novel's main characters, Dr. Aziz is falsely accused of sexual assault by another main character, Adella Quested.

  What is the main message of A Passage to India? ›

  If the message of Howard's End was that private relationships are all, that men must only learn to connect, the message of A Passage to India is that an unjust social order can be a stronger barrier to understanding than even sex; that even lover between friends will drown in a sea of racial suspicion and hatred.

  What is the significance of the relationship between Dr Aziz and Mrs Moore? ›

  Mrs. Moore befriends Dr. Aziz, as she feels some spiritual connection with him. She has an unsettling experience with the bizarre echoes in the Marabar Caves, which cause her to feel a sense of dread, especially about human relationships.

  Who are the main characters in A Passage to India? ›

  What do the three parts of A Passage to India symbolize? ›

  In his notes in the Everyman Edition, Forster records that the three parts of the book correspond to the three seasons of India: the cold season, which is just ending in the Mosque section, the hot season, which dominates the Caves section, and the rainy season, which occurs during the Temple section.

  What is the theme of relationship in Passage to India? ›

  From the beginning to the end of the novel, the central theme is relationships and friendship in light with British colonialism. On a more personal level, Forster explores the British colonial rule using the friendship theme. The main relationship in the novel is centered on Aziz (and Indian) and Fielding (English).

  What is the main idea behind the passage? ›

  The main idea is the central, or most important, idea in a paragraph or passage. It states the purpose and sets the direction of the paragraph or passage. The main idea may be stated or it may be implied. sentence of the paragraph.

  What is the main conflict in A Passage to India? ›

  The Clash of Civilization and The Clash of Ignorance:

  This civilizational identity creates conflict among British, Hindu, and Muslim during this time. This kind of conflict is depicted fictionally in E. M. Forster's 'A Passage to India'.

  What is the meaning of the ending of A Passage to India? ›

  Forster wrote, A Passage to India (1924), ends with the question of whether two men can overcome social divisions, not of class (as in Maurice) but of race. Here, the hoped-for destruction of the barriers of prejudice is deferred.

  What is the friendship between Fielding and Dr Aziz based on? ›

  The friendship between Aziz and Fielding is based on Indian and Englishmen being equals. Still, the friendship between the local Indian and the Englishman fail to tie the Anglo-Indian union. In a colony, there are no friendships on an equal basis.

  What happens to Mrs. Moore in A Passage to India? ›

  Mrs. Moore's visit to the Marabar Caves turns her Christian love on its head. It exposes her to the meaninglessness of life and the mean-sidedness of human nature. It's an experience that saps her of her will to live, and she dies on a ship back to England.

  What kind of character is Adela Quested in A Passage to India? ›

  Adela Quested's name may not have significance, but it suggests the "Questioner." This is the role, at any rate, that Forster assigns to her. She is presented as a plain young woman whose best qualities are her innate honesty and a kind of courageous decency. Her approach to life is completely intellectual.

  What is the importance of the character Mrs. Moore in the novel A Passage to India? ›

  Moore serves a double function in A Passage to India, operating on two different planes. She is initially a literal character, but as the novel progresses she becomes more a symbolic presence. On the literal level, Mrs. Moore is a good-hearted, religious, elderly woman with mystical leanings.

  What does A Passage to India symbolize? ›

  A Passage to India is divided into three sections-'Mosque', 'Caves' and 'Temple'. Each section is invested with a symbolic meaning. As a matter of fact, 'Mosque', 'Caves' and 'Temple' are three major symbols in the novel. In the first section we find an Indian and an English lady coming face to face in mosque.

  What kind of person is Dr Aziz? ›

  He is high-spirited, fun-loving, and hospitable to an exaggerated degree. When he is found in error, he is tremendously sensitive. His feelings are genuine, however, and his loyalty to his friends is unquestioned. His response to Mrs.

  What is the summary of India? ›

  India, officially the Republic of India (ISO: Bhārat Gaṇarājya), is a country in South Asia. It is the seventh-largest country by area; the most populous country as of June 2023; and from the time of its independence in 1947, the world's most populous democracy.

  What is the plot structure of A Passage to India? ›

  Passage to India is divided into three parts. Passage to India is divided into three parts: Mosque, Cave, and Temple. Each part corresponds to an emotional and plot emphasis. In the first part, readers are introduced to the range of Moslem and British characters that are the primary focus of the novel.

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Chrissy Homenick

  Last Updated: 10/06/2023

  Views: 5667

  Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Chrissy Homenick

  Birthday: 2001-10-22

  Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

  Phone: +96619177651654

  Job: Mining Representative

  Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

  Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.