Ted praat (2023)

Wetenschappers, onderzoekers, technologen, bedrijfsleiders, kunstenaars, ontwerpers en andere wereldexperts betreden het TED-podium om "Ideas Worth Spreading" te presenteren: waardevolle nieuwe kennis en innovatief onderzoek in hun vakgebied. Deze TED-talks zijn gefilmd op onze belangrijkste TED-conferenties, onafhankelijke TEDx-evenementen, partnerevenementen en salons in ons NYC World Theatre.

(Video) Sta op en praat! | Iris Van Hoof | TEDxYouth@HHCTervuren

In juni 2006 bracht TED zes lezingen uit die waren opgenomen op zijn conferenties op internet. Sindsdien wordt elke talk die op een TED-evenement wordt gehouden, beoordeeld door onze onderzoeks-, redactie- en curatoriële teams voor publicatie op TED.com. Dankzij deze online video's heeft TED een internationale aanhang aangetrokken die tot in de miljoenen is gegroeid. Deze enthousiaste ontvangst zette ons ertoe aan om van onze website de thuisbasis te maken van TED Talks, een liefdevol samengesteld, constant groeiend educatief archief. Deze talks worden nu jaarlijks meer dan 3 miljard keer bekeken of beluisterd.

(Video) How to speak so that people want to listen | Julian Treasure

Er komt veel kijken bij het onderzoeken en maken van een TED Talk.

  • De meeste TED Talks zijn lichtjes maar zorgvuldig bewerkt. Meestal verwijderen we de eerste paar zinnen met opwarmgebabbel en buitensporige ums en uhs — maar we zullen de betekenis van de spreker niet vervormen met onze bewerking.
  • Een van onze professionele video-editors heeft ongeveer een hele dag nodig om een ​​TED Talk van 18 minuten te monteren.
  • Bijna elke TED Talk die op TED.com wordt gehost, heeft volledige ondertitels en een hip klikbaar tijdgecodeerd transcript.
  • Terwijl sommige van je favoriete TED Talks zijn opgenomen met meerdere camera's - tot wel negen - zijn andere heel eenvoudig gefilmd. Tel de volgende keer dat je kijkt de verschillende schoten.
(Video) An ER doctor on triaging your "crazy busy" life | Darria Long
(Video) Which country does the most good for the world? | Simon Anholt
(Video) Cross cultural communication | Pellegrino Riccardi | TEDxBergen
(Video) Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation | TED

FAQs

What is the most viewed TED talk? ›

TED Conference

In first place comes Sir Ken Robinson's 2006 talk, "Do Schools Kill Creativity?", with almost 75 million views.

How do TED talk speakers make money? ›

There is no monetary reward for TED Conference speakers. However, all presenters receive compensation for their travel and hotel costs and a free pass to the five-day conference. Most importantly, your presentation could be turned into a TED talk and shared with the entire, global TED community!

What is the dark playground TED talk? ›

If you're siding with the monkey on this little anecdote, you likely live in what Urban refers to as “The Dark Playground.” This is a place where you're constantly distracted by what is fun and easy, but although you're on a playground, the guilt, shame, and anxiety of not earning that playtime colors the whole ...

What is the rational decision-maker TED talk? ›

The Rational Decision-Maker makes the rational decision to do something productive. He wants to take information into account and have you do whatever makes best sense to do right now. The Rational Decision-Maker gives us the ability to do things no other animal can do: Visualize the future.

Videos

1. An ER doctor on triaging your "crazy busy" life | Darria Long
(TED)
2. Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson
(TED)
3. How to green the world's deserts and reverse climate change | Allan Savory
(TED)
4. John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!
(TED)
5. The secret to self control | Jonathan Bricker | TEDxRainier
(TEDx Talks)
6. Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk
(TED)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 22/07/2023

Views: 6494

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.