Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (2023)

Veel leesplezier en deel 100beroemde citaten over Life Principlemet iedereen.

Centraal in Mills benadering in On Liberty staat zijn 'Harm Principle', het idee dat individuele volwassenen vrij moeten zijn om te doen wat ze willen tot het punt waarop ze een andere persoon in het proces schade toebrengen. Het principe van Mill is ogenschijnlijk eenvoudig: de enige rechtvaardiging voor inmenging in iemands vrijheid om zijn leven te leiden zoals hij wil, is als hij het risico loopt andere mensen schade toe te brengen. —Nigel Warburton

Als de titel van een groot man moet worden gereserveerd voor hem die niet kan worden beschuldigd van indiscretie of ondeugd, die zijn leven heeft besteed aan het vestigen van de onafhankelijkheid, de glorie en duurzame welvaart van zijn land; die slaagde in alles wat hij ondernam, en wiens successen nooit werden behaald ten koste van rechtvaardigheid, integriteit of door het opofferen van een enkel principe
deze titel zal Washington niet worden ontzegd. —Jared Vonken

De wil van God is niet iets wat je toevoegt aan je leven. Het is een opleiding die je kiest. Je sluit je aan bij de Zoon van God ... of je capituleert voor het principe dat de rest van de wereld regeert. —Elisabeth Eliot

Het eerste principe van solide wijsheid is discretie, zonder dat is alle eruditie van het leven slechts bagatelle. —Norm MacDonald

We moeten allemaal een besluit nemen om iets op te offeren. Ik bedoel iets meer dan alleen de gewone offers in het leven, niet zozeer ter wille van de volgende generatie als wel ter wille van een of ander principe, ter wille van een of andere immateriële kwaliteit zoals trots of intens zelfrespect of zelfs een reddende zelfgenoegzaamheid; een spiritueel tonicum dat het ras misschien net zoveel nodig heeft als het lichaam ijzer of wat dan ook nodig heeft om de juiste soort weerstand te geven. Er zijn enkele dingen die een individu zou willen, maar die hij gewoon voor altijd zou moeten opgeven ter wille van het belangrijker geheel. —Jessie Redmon Fauset

Als je toegewijd bent, kun je je gedachten selecteren en daarmee je leven hier op aarde vormgeven tot iets spectaculairs. Het alternatief is om deze vrijheid op te geven en een middelmatig leven te leiden dat gedomineerd wordt door onzekerheid en spanning. —Tommy Nieuwbes

Maar Susans gedachten waren ver verwijderd van de politieke implicaties van Digitale Vesting. Ze worstelde nog steeds om het bestaan ​​​​ervan te begrijpen. Ze had haar hele leven codes gebroken en het bestaan ​​van de ultieme code resoluut ontkend. Elke code is breekbaar - het Bergofsky-principe! Ze voelde zich een atheïst die oog in oog kwam te staan ​​met God. —En bruin

Als je het wilt weten, het leven is het principe van zelfvernieuwing, het is zichzelf voortdurend aan het vernieuwen en opnieuw maken en veranderen en transfigureren...Boris Pasternak

We hadden een project op deze reis terug naar het zonnestelsel, en dat project was een liefdeswerk. Het absorbeerde al onze operaties volledig. Het gaf zin aan ons bestaan. En dit is een heel groot geschenk; dit is uiteindelijk wat we denken dat liefde geeft, dat wil zeggen betekenis. Omdat er voor zover we kunnen nagaan geen duidelijke betekenis in het universum te vinden is. Maar een bewustzijn dat geen zin in het bestaan ​​kan onderscheiden, zit in de problemen, heel diepe problemen, want op dat moment is er geen organiserend principe, geen einde aan de stoppende problemen, geen reden om te leven, geen liefde te vinden. Nee: betekenis is het moeilijke probleem. —Kim Stanley Robinson

Vervolgens zegt de Bijbel dat de mens naar Gods beeld is gemaakt. Dat betekent onder andere dat we geschapen zijn om te aanbidden en te leven tot eer van God, niet die van onszelf. We zijn gemaakt om God en anderen te dienen. Dat betekent paradoxaal genoeg dat als we proberen ons eigen geluk boven gehoorzaamheid aan God te stellen, we onze eigen aard geweld aandoen en ons uiteindelijk ellendig voelen. Jezus herhaalt het principe wanneer hij zegt: "Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden" (Matteüs 16:25). Hij zegt: "Als je meer geluk zoekt dan mij, zul je geen van beide hebben; als je mij meer wilt dienen dan geluk, zul je beide hebben.Timothy Keller

Hij had altijd een hekel gehad aan de mensen die een lievelingsmelodie in een opera toevoegden - "Dat bederft het gewoon" was zijn commentaar geweest. Maar dit kwam hem nu voor als een principe met een veel bredere toepassing en diepere betekenis. Het kriebelt om dingen opnieuw te doen, alsof het leven een film is die twee keer kan worden uitgerold of zelfs achteruit kan worden gedraaid. . . was het misschien de wortel van alle kwaad? Nee: liefde voor geld heette dat natuurlijk. Maar geld zelf - misschien waardeerde men het vooral als een verdediging tegen het toeval, een zekerheid om dingen opnieuw te kunnen doen, een middel om het afrollen van de film te stoppen. Hij -CS Lewis

De liefde voor werk moet opnieuw op de troon komen in ons leven. Elk gezin behoort een werkplan te hebben dat van invloed is op het leven van elk gezinslid, zodat dit eeuwige beginsel in hun leven wordt verankerd. —M Russell Ballard

De mens, die zowel op de plantaardige als op de dierlijke soort jaagt, is zelf geen prooi van geen van beide. Ook hij bezit het voortplantingsbeginsel dat veel verder reikt dan nodig is voor het voortbestaan ​​van zijn soort. Wat gebeurt er met het overschot aan menselijk leven waartoe dit beginsel bevoegd is? —James Madison

Reken er maar op dat hij die de prijs wil winnen, moet uitgaan van het principe dat twee plus twee vier is. —Nicolaas Wijsman

De dunne lip van inquisiteur Lorsen krulde. 'Er is werkelijk niets in jou wat de mens van het dier scheidt, is het niet? Je bent beroofd van je geweten. Een volslagen afwezigheid van moraliteit. Je hebt geen principe buiten het egoïstische.'
Cosca's gezicht verhardde toen hij naar voren leunde. "Misschien als je zoveel teleurstellingen hebt meegemaakt en zoveel verraad hebt ondergaan als ik, zul je het zien - er is geen principe buiten het egoïstische, inquisiteur, en mensen zijn dieren. Het geweten is een last die we willen dragen. Moraal is de leugen we zeggen tegen onszelf dat we het dragen gemakkelijker moeten maken. Er zijn vele keren in mijn leven geweest dat ik wenste dat het niet zo was. Maar het is zo.Joe Abercrombie

De industrie berust op de ijzeren wet van economische vastberadenheid. De hele geschiedenis laat zien dat economische belangen de sterkste banden zijn die mensen samenbinden. Dat is niet omdat de harten van mensen slecht en egoïstisch zijn. Het is slechts een gevolg van de onverbiddelijke wet van het leven. De wens om te leven is het basisprincipe dat mannen en vrouwen dwingt om een ​​geschiktere omgeving te zoeken, zodat ze beter en gelukkiger kunnen leven. —Helen Keller

Gedurende mijn vele jaren in het internationale zakenleven en het openbare leven heb ik het geluk gehad te lunchen met mensen met wie ik het in de praktijk en in principe volkomen oneens was: Sovjet-communisten, staatshoofden van verschillende onsmakelijke regimes, onwetende religieuze figuren, corrupte bedrijfsleiders. —Edgar Bronfman, sr.

Vanaf het allereerste begin had de president [van de VS] twee zeer belangrijke principes die met elkaar verzoend moesten worden. Een van de principes is dat elke vrouw recht moet hebben op alle vormen van preventieve gezondheidszorg, inclusief anticonceptie. De andere is dat we de religieuze vrijheden moeten respecteren die de hoeksteen vormen van het Amerikaanse leven. —Jacob Lew

De krachten van het blinde leven die over deze heuveltop werken, zijn zo onweerstaanbaar als ze zei dat ze waren, ze werken volgens een principe dat krachtiger is dan kernsplijting. Maar ik kan ze niet beschouwen als gewoon leven, onpartijdig en eeuwig en in beweging, een onophoudelijke uitwisseling van eiwitten. En ik kan geen bewijzen vinden van de kruip naar perfectie waarin ze geloofde. Misschien is wat we kwaad noemen alleen zoals ze me vertelde op de eerste dag dat we elkaar ontmoetten, wat in strijd is met onze belangen; maar misschien zijn er werkelijkheden als onwetendheid, egoïsme, jaloezie, boosaardigheid, criminele onzorgvuldigheid, en misschien zijn deze dingen slecht, ongeacht wiens belangen ze dienen of waarmee ze in strijd zijn. —Wallace Stegner

Vreemd genoeg beïnvloedt een principe je leven, of je je er nu van bewust bent of niet. Zo werkte het principe van de zwaartekracht al lang voordat de appel ooit op Newtons hoofd viel. Maar toen dat eenmaal gebeurde, en hij het begreep, waren wij als samenleving vrij om dit principe te gebruiken om onder andere luchtvaartvluchten te creëren. —Andy Andrews

[...] de waarheid is dat de evolutie niet veel praktische of commerciële voordelen heeft opgeleverd. Ja, bacteriën ontwikkelen resistentie tegen geneesmiddelen, en ja, we moeten tegenmaatregelen nemen, maar verder valt er niet veel te zeggen. Evolutie kan ons niet helpen voorspellen welke nieuwe vaccins we moeten produceren, omdat microben onvoorspelbaar evolueren. Maar heeft evolutie niet geholpen bij het begeleiden van dieren- en plantenveredeling? Niet heel erg. De meeste verbeteringen in gewassen, planten en dieren vonden plaats lang voordat we iets wisten over evolutie, en kwamen tot stand door mensen die het genetische principe van 'zoals verwekt zoals' volgden. Zelfs nu, zoals de beoefenaars toegeven, is het gebied van de kwantitatieve genetica van weinig waarde geweest bij het helpen verbeteren van variëteiten. Toekomstige vooruitgang zal vrijwel zeker komen van transgenetica, die helemaal niet op evolutie is gebaseerd.
[recensie van The Evolving World: Evolution in Everyday Life, Nature 442, 983-984 (31 augustus 2006)] -Jerry A Coyne

Gebruik de informatie die je als individu hebt gekregen, maar laat NOOIT wat je in het verleden hebt gehoord of gelezen of ervaren je ervan weerhouden om de roep om je leven te beantwoorden.

Jij bent verantwoordelijk voor je leven. Dat geldt ook voor de stem in je en alles wat het je roept om te doen. Negeer die stem niet om regels te volgen die niet passen. Als een jas niet meer past, is het tijd om hem te doneren. Hetzelfde principe geldt voor regels die u niet langer dienen.

Je hoeft de regels niet te vervloeken of te veroordelen. Er kan zelfs iemand anders zijn die er baat bij zou hebben op het moment dat u ze niet meer nodig heeft.

Stap gewoon in alles wat je kunt zijn en alles wat je kunt doen. —Stephan Lovegrove

Tijdloze principes verouderen nooit, en de waarheid is zo jong als de dag dat ze in het leven werd geroepen. —Craig D. Lounsbrough

Het christelijke leven van begin tot eind is gebaseerd op dit principe van totale afhankelijkheid van de Heer Jezus. —Wachter Nee

Als je je hele leven op principes gaat staan, wil je er zeker van zijn dat iedereen begrijpt wat het principe is. —Elmore Leonard

Het was noodzakelijk dat de Zoon verdween als een uiterlijke autoriteit, opdat Hij weer zou verschijnen als een innerlijk levensbeginsel. Onze redding is niet langer God geopenbaard in een Christus zonder ons, maar als een Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. —Frederik Willem Robertson

Mijn boodschap is dat geluk het eerste levensbeginsel is. Maar je moet ervoor kiezen. We hebben allemaal pijn, maar lijden is een keuze. Je kunt gelukkiger zijn als je wat veranderingen in je leven aanbrengt. —Alexandra Stoddard

Ongetwijfeld hoopten enkele van de voorvechters van het lokale bestuur zulke onsmakelijke lokale gewoonten als slavernij of de lokale heerschappij van een kleine groep bevoorrechte mannen te behouden, maar veel van de verdedigers van het lokale bestuur voerden eerlijk aan dat de staten de beste hoop boden op het veiligstellen van vrijheid. Vrijheid betekende in de achttiende eeuw niet simpelweg vrijheid van een of andere opdringerige macht van buitenaf. Het betekende het actief uitoefenen van controle over iemands leven, het bezit van de macht in eigen handen. Het betekende dat de overheid klein genoeg en dicht genoeg bij huis was om direct verantwoordelijk en responsief te zijn. Het betekende zelfbestuur, niet een regering die werd overgedragen aan een paar verre heersers. Strikt genomen betekende het principe van lokaal zelfbestuur een machtsaandeel dat min of meer gelijk was aan het machtsaandeel van alle anderen, een burgerij die min of meer gelijk was in rijkdom en status, niet gedomineerd door een of andere kleine groep; dat wil zeggen, het betekende democratie -Charles L.Mee Jr.

Niettemin, als het jouw lot is iets te moeten doorstaan ​​dat erger is (of lijkt) dan het gewone lot van de mensheid, is Spinoza's principe om na te denken over het geheel, of in ieder geval over grotere zaken dan je eigen verdriet, een nuttige. Er zijn zelfs momenten waarop het geruststellend is om te bedenken dat het menselijk leven, met alles wat kwaad en lijden inhoudt, een oneindig klein onderdeel is van het leven van het universum. Dergelijke reflecties zijn misschien niet voldoende om een ​​religie te vormen, maar in een pijnlijke wereld zijn ze een hulpmiddel tot gezond verstand en een tegengif voor de verlamming van totale wanhoop. - over Spinoza -Bertrand Russel

Er zijn twee onverenigbare ideeën over God. Er is het Onkenbare Creatieve Principe --- daar gelooft men in. En er is de som van altruïsme in de mens --- natuurlijk gelooft men daarin... Het sublieme gedicht van het Christusleven was de poging van de mens om die twee onverenigbare opvattingen over God te verenigen. En aangezien de Som van menselijk altruïsme net zo goed deel uitmaakte van het Onkenbare Creatieve Principe als al het andere in de Natuur en het Universum, had toch een slechtere schakel kunnen worden gekozen! Grappig --- hoe iemand door het leven ging zonder het op die manier te zien! —John Galsworthy

Het is geen ondeugd of een blijk van zwakte als je leeft volgens het principe van uitstelbevrediging. —Zondag Adelaja

De kracht die we willen is geen brute, ongereguleerde kracht; de schoonheid die we willen is niet louter oppervlakkige schoonheid; maar we willen een schoonheid aan de oppervlakte van het leven die voortkomt uit de centrale kracht van het innerlijke beginsel, zoals de schoonheid op de wang van gezondheid voortkomt uit de centrale kracht in het hart. —Mark Hopkins

Van de invloed van elektriciteit bij het produceren van ontbindingen, hoewel van onschatbare waarde als een instrument voor ontdekking in chemisch onderzoek, kan nauwelijks worden gezegd dat het is toegepast op de praktische doeleinden van het leven, totdat hetzelfde machtige genie [Davy] dat het principe ontdekte, het toepaste het, door een bijzondere redenering, om de corrosie van de koperen omhulling van vaten te stoppen ... dit werd door Laplace beschouwd als de grootste van Sir Humphry's ontdekkingen. —Charles Babbage

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (35)

De geest bestaat als een principe in het universum, net zoals elektriciteit als een principe bestaat. —Ernest Holmes

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (36)

Het universum is niet alleen voor de mens, maar is een theater van evolutie voor alle levende wezens. Leven en laten leven is het uitgangspunt. 'Ahimsa Paramo Dharmah' - Niet-verwonding is de hoogste religie. —Virchand Ghandi

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (37)

Plattelandsmensen gedragen zich niet alsof ze denken dat het leven kort is; ze leven volgens het principe dat het lang is en genieten van variaties van het soort dat het best wordt gewaardeerd als de meeste dagen hetzelfde zijn. —Edward Hoogland

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (38)

Mijn financiële opvattingen zijn van het meest vastberaden karakter, maar het is niet waarschijnlijk dat ze mijn populariteit bij de voorstanders van inflatie zullen vergroten. Ik sta niet op de speciale suprematie van voddengeld of hard geld. Het grote fundamentele principe van mijn leven is om elke soort te nemen die ik kan krijgen. —Mark Twain

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (39)

Als, zoals ik geloof, de doelen van mensen talrijk zijn en niet allemaal in principe verenigbaar zijn met elkaar, dan kan de mogelijkheid van conflict - en van tragedie - nooit helemaal worden uitgesloten van het menselijk leven, zowel persoonlijk als sociaal. De noodzaak om te kiezen tussen absolute claims is dan een onontkoombaar kenmerk van de menselijke conditie. Dit geeft zijn waarde aan vrijheid zoals Acton die opvatte - als een doel op zich, en niet als een tijdelijke behoefte, voortkomend uit onze verwarde opvattingen en irrationele en ongeordende levens, een hachelijke situatie die eens een wondermiddel zou kunnen verhelpen -Jesaja Berlijn

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (40)

De grootsheid van het karakter ligt volledig in de kracht van de ziel, dat wil zeggen in de kracht van het denken, morele principes en liefde, en dit kan gevonden worden in de meest nederige levenstoestand. —William Ellery Channing

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (41)

Liefde is het motiverende beginsel waarmee de Heer ons leidt op weg om te worden zoals Hij, ons volmaakte voorbeeld. Onze manier van leven, uur na uur, moet gevuld zijn met de liefde van God en liefde voor anderen. —Henry B.Eyring

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (42)

Het idee van plicht, die erkenning van iets om voor te leven dat verder gaat dan louter zelfbevrediging, is voor het morele leven wat de toevoeging van een groot centraal knooppunt is voor het dierlijk leven. Geen mens kan beginnen zich te vormen naar een geloof of een idee zonder te stijgen naar een hogere orde van ervaring: een beginsel van ondergeschiktheid, van zelfbeheersing, is in zijn natuur geïntroduceerd; hij is niet langer slechts een bundel indrukken, verlangens en impulsen. —George Eliot

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (43)

Het Koninkrijksprincipe omarmen is een leven van superioriteit leiden —Zondag Adelaja

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (44)

Iemand die belangstelling voor de leringen begint te ontwikkelen, kan de neiging hebben afstand te nemen van de realiteit van materiële dingen, alsof de leringen iets zijn dat volledig los staat van het dagelijks leven. Aan dit alles ligt vaak ten grondslag een houding van opgeven en weglopen van de eigen problemen, met de illusie dat men in staat zal zijn iets te vinden dat hem op wonderbaarlijke wijze zal helpen dit alles te overstijgen. Maar de leringen zijn gebaseerd op het principe van onze feitelijke menselijke conditie. We hebben een fysiek lichaam met al zijn verschillende beperkingen: elke dag moeten we eten, werken, rusten, enzovoort. Dit is onze realiteit en we kunnen er niet omheen. —Namkhai Norbu

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (45)

Het basisprincipe van het spirituele leven is dat onze problemen de plek worden om wijsheid en liefde te ontdekken. —Jack Kornfield

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (46)

Ik geloof dat er geen enkel principe is dat in elke levensfase, van de wieg tot het graf, bij mannen en vrouwen, oud en jong, zwart en wit, rijk en arm, hoog en laag, zo sterk overheerst in de menselijke natuur als dit passie voor superioriteit. —David McCullough

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (47)

Zowel het plannen van het leven als het aannemen van levensstijlopties worden (in principe) geïntegreerd met lichamelijke regimes. Het zou nogal kortzichtig zijn om dit fenomeen alleen te zien in termen van veranderende idealen van het uiterlijk van het lichaam (zoals slankheid of jeugdigheid), of als uitsluitend veroorzaakt door de commodificerende invloed van reclame. We worden verantwoordelijk voor het ontwerp van ons eigen lichaam, en in zekere zin worden we hiertoe gedwongen, naarmate de sociale context waarin we ons bewegen meer post-traditionele is. —Anthony Giddens

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (48)

Verwantschap met alle wezens van de aarde, de lucht en het water was een echt en actief principe. In de dieren- en vogelwereld bestond een broederlijk gevoel dat ons onder hen veilig hield ... De dieren hadden rechten - het recht op bescherming van de mens, het recht om te leven, het recht om zich te vermenigvuldigen, het recht op vrijheid en het recht op schuldenlast van de mens. Dit concept van het leven en zijn relaties vervulde ons met de vreugde en het mysterie van het leven; het gaf ons eerbied voor al het leven; het maakte een plaats voor alle dingen in het schema van het bestaan ​​met evenveel belang voor iedereen. —Opperhoofd Luther staande beer

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (49)

Ik ben het er in principe mee eens dat het de gedachte is die telt bij het geven of krijgen van geschenken, maar ik zou er ook op willen wijzen dat "als er geen gedachte is...het niet telt." Ik wil er niet aan worden herinnerd dat je niet de tijd wilde nemen om me te leren kennen, of misschien ken je me al mijn hele leven en geef je gewoon niet om me. Het enige wat ik vraag is dat je mijn gezicht er niet in wrijft. —Samantha Bee

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (50)

Het principe van elke wetenschap is onzichtbaar, theoretisch, net als ons idee van geest. Niemand heeft God gezien; niemand heeft het Leven gezien; wat we hebben gezien is de manifestatie van het leven. Niemand heeft Intelligentie gezien; wij ervaren het. Niemand heeft Causation ooit gezien; we kunnen zien wat het doet, we gaan om met de effecten ervan. We zien geen Schoonheid. De kunstenaar voelt schoonheid en geeft die zo goed mogelijk weer, en het resultaat van zijn inspanning is wat wij het mooie noemen... We zien het leven niet, we ervaren het leven. Oorzaak is onzichtbaar. —Ernest Holmes

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (51)

Het leven is een hard gevecht, een worsteling, een worsteling met het principe van het kwaad, van hand tot hand, van voet tot voet. Elke centimeter van de weg wordt betwist. De nacht is ons gegeven om adem te halen, te bidden, diep te drinken uit de fontein van kracht. De dag, om de ons gegeven kracht te gebruiken, om er tot de avond mee aan de slag te gaan. —Florence Nachtegaal

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (52)

We hebben de manieren bekeken waarop we klanten moesten aantrekken: Methode A, kunstvliegen aan de rand van de stad. Methode B, de parachutesprong. Toen begonnen we te experimenteren met methode C. Er is een principe dat zegt dat als je een eenzaam solitaire-spel neerlegt in het midden van de wildernis, er snel iemand langskomt om over je schouder mee te kijken en je te vertellen hoe je je kaarten moet spelen. Dit was het principe van methode C. We rolden onze slaapzakken uit en strekten ons uit onder de vleugel, volkomen onverschillig. —Richard Bach

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (53)

Het leven is gepland met één principieel doel om u alle specifieke dingen te laten doen die u in het bijzonder niet wilt doen. —Mark Twain

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (54)

Een mens kan in principe tegen de zonde schreeuwen; maar hij kan het alleen verafschuwen op grond van een goddelijke afkeer ertegen. Ik heb velen horen schreeuwen tegen de zonde op de kansel, maar die er nog steeds mee leven zonder enig probleem in hun hart, huis en dagelijks leven. —John Bunyan

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (55)

Er worden zoveel meer individuen van elke soort geboren dan mogelijkerwijs kunnen overleven; en aangezien er bijgevolg een vaak terugkerende strijd om het bestaan ​​is, volgt hieruit dat elk wezen, als het ook maar een klein beetje varieert op een manier die voor hemzelf voordelig is, onder de complexe en soms variërende levensomstandigheden, een betere kans zal hebben om te overleven, en dus natuurlijk geselecteerd. Vanuit het sterke principe van overerving zal elke geselecteerde variëteit de neiging hebben om zijn nieuwe en gemodificeerde vorm te verspreiden. —Charles Darwin

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (56)

Laten we nu het idee van God bekijken vanuit het magische standpunt, volgens de vier elementen, het zogenaamde tetragrammaton, het onuitsprekelijke, het allerhoogste: het vurige principe omvat de almacht en de almacht, het luchtige principe bezit de wijsheid, zuiverheid en helderheid, waaruit de universele rechtmatigheid voortkomt. Liefde en eeuwig leven worden toegeschreven aan het waterige principe, en alomtegenwoordigheid, onsterfelijkheid en bijgevolg eeuwigheid behoren tot het aarde-principe. Deze vier aspecten samen vertegenwoordigen de allerhoogste Godheid. —Frans Bardon

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (57)

Als zelfverloochening inderdaad zo veel charme voor je heeft, waarom laat je het dan in je privéleven niet toe? De samenleving zal je dankbaar zijn, want iemand zal er tenminste de vruchten van plukken; maar het als een principe aan de mensheid willen opleggen is het toppunt van absurditeit, want de zelfverloochening van alles is de opoffering van alles, wat slecht is dat in een theorie wordt verheven. —Frederic Bastiat

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (58)

De gewoonte is de belangrijkste rechter in het leven van de mens. —Francis Bacon

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (59)

Ik sta erop dat er niets heiligs is in het leven van een indringer, en dat er geen geldig principe van de menselijke samenleving is dat de binnengevallenen verbiedt zichzelf op welke manier dan ook te beschermen. —Benjamin Tukker

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (60)

Mijn ernstigste van alle smeekbeden aan alleenstaanden is het verlaten van het zelf, overgave aan Christus van alle onvervulde verlangens, een ondubbelzinnige bereidheid om te ontvangen wat God ook toewijst, en een vastberadenheid om het opofferingsprincipe van Jesaja 58:10-11 in praktijk te brengen. Het leven wordt niet alleen veel eenvoudiger, maar ook verrassend vreugdevol en vrij. —Elisabeth Eliot

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (61)

Een man die vijfentwintig jaar geleden een besluit heeft genomen over een bepaald onderwerp en zijn politieke mening blijft vasthouden nadat is bewezen dat hij ongelijk heeft, is een man van principes; terwijl hij die van tijd tot tijd zijn mening aanpast aan de veranderende levensomstandigheden een opportunist is. —AP Herbert

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (62)

Een principieel man is hij wiens reactie op het leven uitstekend is -Zondag Adelaja

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (63)

Ik hoop te bewijzen dat het volkomen onjuist is, en niet in detail, maar in principe onjuist. Het is niet alleen een verzameling van specifieke fouten. Het is één grote fout en een fout van een speciaal soort. Het is namelijk een categoriefout. Het geeft de feiten van het mentale leven weer alsof ze tot één logisch type of categorie (of reeks typen of categorieën) behoren, terwijl ze in werkelijkheid tot een ander behoren. Het dogma is daarom een ​​mythe van een filosoof. —Anoniem

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (64)

De darwinistische theorie is in principe in staat om het leven te verklaren. Geen enkele andere theorie die ooit is voorgesteld, is in principe in staat om het leven te verklaren. —Richard Dawkins

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (65)

Wat ik heb geleerd, is dat wanneer je in een familieruzie terechtkomt en mensen je vertellen dat het om principes gaat, er niet bij betrokken raakt. Er is meer in het leven dan principes. —Maurice Glasman, baron Glasman

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (66)

Wat het doel van het leven bepaalt, is simpelweg het programma van het lustprincipe. Dit principe domineert vanaf het begin de werking van het mentale apparaat. Er kan geen twijfel bestaan ​​over de doeltreffendheid ervan, en toch staat het programma op gespannen voet met de hele wereld, zowel met de macrokosmos als met de microkosmos. —Sigmund Freud

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (67)

Karma betekent letterlijk "daad" of "daad" en benoemt in ruimere zin het universele principe van oorzaak en gevolg, actie en reactie dat al het leven beheerst. Karma is een natuurlijke wet van de geest, net zoals zwaartekracht een wet van de materie is. —Satguru Sivaya Subramuniyaswami

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (68)

Het leek erop dat het medische establishment meer gaf om het principe van onbelemmerde toegang tot abortus dan om de veiligheid van echte vrouwen.Ann McElhinney

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (69)

Het principe van het vermijden van conflicten en het nooit frontaal verzetten tegen de kracht van een agressor is de essentie van aikido. We passen hetzelfde principe toe op problemen die zich in het leven voordoen. De bekwame aikidoïst is net zo ongrijpbaar als de waarheid van zen; hij maakt van zichzelf een koan - een puzzel die wegglijdt naarmate men hem meer probeert op te lossen. Hij is als water doordat hij door de vingers valt van degenen die hem proberen vast te grijpen. Water aarzelt niet voordat het meegeeft, want op het moment dat de vingers beginnen te sluiten, beweegt het weg, niet uit eigen kracht, maar door gebruik te maken van de druk die erop wordt uitgeoefend. Het is misschien om deze reden dat een van de symbolen voor aikido water is. —Joe Hyams

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (70)

De dubbele wet van aantrekking en uitstraling of van sympathie en antipathie, van vastheid en beweging, dat is het principe van de schepping en de eeuwige oorzaak van het leven. —Albert Pike

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (71)

We moeten onze mensen het principe van vertrouwen bijbrengen —Zondag Adelaja

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (72)

Gods wil voor jouw leven is niet erg ingewikkeld. Het is duidelijk dat een christelijk leven leiden hard werken is, en wat het volgen van Jezus inhoudt, is niet in elke situatie duidelijk. Maar als overkoepelend principe is de wil van God voor jouw leven vrij eenvoudig: wees heilig zoals Jezus, door de kracht van de Geest, tot eer van God. —Kevin DeYoung

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (73)

Wanneer de Heilige Geest gelovigen heiligt, doet Hij een volledig werk in hen. Hij legt in hun geest, wil en hart een genadig, bovennatuurlijk principe dat hen vervult met een heilig verlangen om voor God te leven. Het hele leven en wezen van heiligheid ligt hierin. Dit is de nieuwe schepping. —John Owen

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (74)

De christelijke gemeenschap is dus die gemeenschap die vrijelijk onderdrukt wordt, omdat ze weten dat Jezus zelf de bevrijding van de mensheid heeft gedefinieerd in de context van wat er met de kleintjes gebeurt. Christenen sluiten zich aan bij de zaak van de onderdrukten in de strijd voor gerechtigheid, niet vanwege een of ander filosofisch principe van 'het goede' of vanwege een religieus gevoel van sympathie voor mensen in de gevangenis. Sympathie verandert de structuren van onrechtvaardigheid niet. De authentieke identiteit van christenen met de armen wordt gevonden in de claim die de Jezus-ontmoeting legt op hun eigen levensstijl, een claim die het woord 'christen' verbindt met de bevrijding van de armen. Christenen strijden niet voor de mensheid in het algemeen, maar voor zichzelf en uit liefde voor de concrete mens. —James H. Kegel

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (75)

Er is iets verbluffend bekrompens aan de manier waarop het Antropisch Principe wordt geformuleerd. Ja, alleen bepaalde natuurwetten en constanten zijn consistent met ons soort leven. Maar in wezen zijn dezelfde wetten en constanten nodig om een ​​rots te maken. Dus waarom niet praten over een universum dat zo is ontworpen dat er op een dag rotsen kunnen ontstaan, en sterke en zwakke lithische principes? Als stenen konden filosoferen, stel ik me voor dat Lithic Principles zich aan de intellectuele grenzen zouden bevinden. —Carl sagan

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (76)

Tegenwoordig gaan we er vaak van uit dat we, voordat we een religieuze levensstijl beginnen, tot onze eigen tevredenheid moeten bewijzen dat "God" of het "Absolute" bestaat. Dit is goede wetenschappelijke praktijk: eerst stel je een principe vast; alleen dan kun je het toepassen. Maar de Axiale wijzen zouden zeggen dat dit was om het paard achter de wagen te spannen. Eerst moet je jezelf inzetten voor het ethische leven; dan zou gedisciplineerde en gebruikelijke welwillendheid, geen metafysische overtuiging, je aanwijzingen geven van de transcendentie die je zocht. —Karen Amstrong

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (77)

Zoals het bloed van Christus de bron is van alle verdienste, zo is de Geest van Christus de bron van alle geestelijk leven; en totdat Hij ons levend maakt en het beginsel van het goddelijk leven in onze ziel giet, kunnen we geen hand, of vitale daad van geloof, uitsteken om Jezus Christus aan te grijpen. —John Flavel

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (78)

Ik heb een eenvoudig principe voor het gedrag van het leven: nooit een adequate verleiding weerstaan. —Max Lener

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (79)

De mens is geen solitair dier, en zolang het sociale leven blijft bestaan, kan zelfrealisatie niet het hoogste principe van de ethiek zijn. —Bertrand Russel

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (80)

Het is bedrieglijk maar waar dat we zelden de onmiddellijke gevolgen zien van het verwaarlozen van een enkele tijdsperiode in welke arena van het leven dan ook. Maar als verwaarlozing je patroon wordt, loop je uiteindelijk tegen ons derde principe aan: 3. Verwaarlozing heeft een cumulatief effect. Jij -Andy Stanley

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (81)

Heeft Chains je niet verteld over het Gouden Theologische Principe?"
"De wat?"
"Het enige congruente aspect van elke bekende religie. De enige gedeelde, universele veronderstelling over de menselijke conditie."
"Wat is het?"
"Hij zei dat het leven neerkomt op in de rij staan ​​om stront op je hoofd te krijgen. Iedereen heeft een plek in de rij, je kunt er niet meer uit, en net als je jezelf begint te feliciteren met het overleven van je dosis stront , ontdek je dat die lijn eigenlijk cirkelvormig is.Scott Lynch

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (82)

Herinner jezelf er zachtjes en vriendelijk aan: 'Ik kan niets bezitten.' Het is een waardevolle gedachte om in gedachten te houden terwijl je worstelt om je financiële plaatje te verbeteren, je zorgen maakt over investeringen en plannen maakt om steeds meer te verwerven. Het is een universeel principe waar jij deel van uitmaakt. Je moet alles loslaten als je echt wakker wordt. Laat je je leven voorbijgaan in frustratie en maak je je zorgen dat je niet genoeg hebt? Als dat zo is, ontspan dan en onthoud dat je maar voor een korte periode krijgt wat je hebt. Als je wakker wordt, zul je de dwaasheid inzien om ergens aan gehecht te zijn. —Wayne Dyer

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (83)

Ik ben geen voorstander van de waarheid. Voor mij is liegen in poëzie veel leuker. Ik ben in principe tegen liegen in het leven, in elke andere activiteit behalve poëzie. —Karel Simic

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (84)

Religieuze ideeën over goed en kwaad hebben de neiging zich te concentreren op het bereiken van welzijn in het volgende leven, en dit maakt ze tot vreselijke gidsen om het in dit leven veilig te stellen. Natuurlijk zijn er in elke religieuze traditie enkele pareltjes te vinden, maar voor zover deze voorschriften wijs en nuttig zijn, zijn ze in principe niet religieus. —Sam Harris

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (85)

Je begint op te merken wat deze persoon tot een leraar maakt, voorbij de grenzen van zijn individualiteit en persoonlijkheid. Zo komt ook het principe van de 'universaliteit van de guru' in beeld. Elk probleem waarmee u in het leven wordt geconfronteerd, maakt deel uit van uw huwelijk. Wanneer je moeilijkheden ervaart, hoor je de woorden van de goeroe. Dit is het punt waarop iemand zijn onafhankelijkheid van de goeroe als minnaar begint te verwerven, omdat elke situatie een uitdrukking van de leringen wordt. Eerst gaf je je over aan je spirituele vriend. Daarna communiceerde en speelde je spelletjes met hem. En nu ben je in de staat van volledige openheid gekomen. Als resultaat van deze openheid begin je de guru-kwaliteit in elke levenssituatie te zien, dat alle situaties in het leven je de mogelijkheid bieden om net zo open te zijn als je bent met de guru, en zo kunnen alle dingen de guru worden. —Chogyam Trungpa

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (86)

LUKE: O, wat is het leven en wat is ons doel hier?
Zijn levende wezens gemaakt voor pijn en strijd,
Lopen we onze dagen maar op de grond
Omkomen zonder herinnering of roem?
Zo ja, wat zullen we zoeken zolang we nog willen?
Is dapper avontuur onze tijd waardig,
Of moeten we het principe van plezier zoeken? —Ian Doescher

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (87)

We leven in een zeer competitieve samenleving, waarin ieder van ons probeert de ander te overtreffen in rijkdom, populariteit of sociaal prestige, kleding, schoolcijfers of golfscores. Men is vaak geneigd te zeggen dat conflict, in plaats van samenwerking, het belangrijkste leidende beginsel van het menselijk leven is. —SI Hayakawa

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (88)

Maar natuuronderzoekers beginnen nu verder te kijken en in te zien dat er een ander principe moet zijn dat de oneindig gevarieerde vormen van dierlijk leven regelt. —Alfred Russel Wallace

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (89)

Het leven bevestigen is verdiepen, meer innerlijk maken en de wil tot leven verheffen. Tegelijkertijd voelt de mens die een denkend wezen is geworden de drang om iedere wil-tot-leven dezelfde eerbied voor het leven te geven als hij de zijne schenkt. Hij ervaart dat andere leven als zijn eigen leven. Hij aanvaardt als goed: het leven in stand te houden, het tot zijn hoogste waarde te verheffen leven dat tot ontwikkeling in staat is; en als zijnde slecht: om het leven te vernietigen, om het leven te schaden, om het leven dat in staat is tot ontwikkeling te onderdrukken. Dit is het absolute, fundamentele principe van de moraal, en het is een noodzaak van het denken. —Albert Schweitzer

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (90)

Ik ben mijn hele leven een egoïstisch wezen geweest, in de praktijk, maar niet in principe. —Jane Austen

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (91)

Hoe meer u uw leven bouwt op basis van principes en minder op persoonlijkheid - de uwe of die van anderen - des te rechter zal uw koers zijn. —Edwin Louis Cole

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (92)

PULL en PUSH" zijn basisprincipes van het leven. Je moet PULLen om hard te werken en dan PUSH om hard te geven" ... De reden waarom we winnen is om te geven! —Israelmore Ayivor

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (93)

Ik heb altijd gedacht dat kunst geen categorie is, geen domein dat ontelbare concepten en afgeleide fenomenen omvat, maar dat het integendeel iets geconcentreerds, strikt beperkts is. Het is een principe dat aanwezig is in elk kunstwerk, er wordt een kracht op uitgeoefend en er wordt een waarheid in uitgewerkt. En ik heb kunst nooit als vorm gezien, maar eerder als een verborgen, geheim onderdeel van de inhoud... Een literaire creatie kan ons op allerlei manieren aanspreken - door thema, onderwerp, situaties, personages. Maar bovenal spreekt het ons aan door de aanwezigheid van kunst ... Je kunt het een idee noemen, een statement over het leven, zo allesomvattend dat het niet in losse woorden te splitsen is; en als er ook maar een deeltje ervan in een werk zit dat ook andere dingen omvat, weegt het zwaarder dan alle andere ingrediënten en blijkt het de essentie, het hart en de ziel van het werk te zijn. —Boris Pasternak

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (94)

Denk nog eens aan het principe: we zullen nooit boven de dingen staan ​​die God onder ons heeft geplaatst, totdat we leren onder de dingen te staan ​​die God boven ons heeft geplaatst. Er is kracht door overgave. Staat u onder het Woord van God? Is de Bijbel uw opdracht voor het leven? Houd je ervan, lees je het, gehoorzaam je het en leef je ernaar? Ben je bewust vervuld met de Heilige Geest? Heb je elk deel van de tempel van je lichaam aan hem overgegeven? Treur je hem op de een of andere manier? Onderwerpt u zich genadig aan de menselijke autoriteiten die God over u heeft aangesteld: thuis, in de kerk, bij de overheid en op het werk? Heb je Jezus Christus de absolute Heer gemaakt over alles in je leven? —Adriaan Rogers

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (95)

Ga vooruit en laat anderen hetzelfde doen. Eenvoudig. Dit is een leidraad die iedereen zou moeten hebben. —paus Franciscus

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (96)

De diepste en meest organische dood is de dood in eenzaamheid, wanneer zelfs licht een principe van de dood wordt. Op zulke momenten word je gescheiden van het leven, van liefde, glimlachen, vrienden en zelfs van de dood. En je zult jezelf afvragen of er iets anders is dan het niets van de wereld en je eigen niets. —Emil Cioran

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (97)

Ik beschouw mezelf als een man van principes. Maar welke man niet? Zelfs de moordenaar, heb ik gemerkt, beschouwt zijn acties in zekere zin als 'moreel'.
Misschien zou een andere persoon, die mijn leven leest, me een religieuze tiran noemen. Hij zou me arrogant kunnen noemen. Wat maakt de mening van die man minder geldig dan de mijne?
Ik denk dat het allemaal neerkomt op één feit: uiteindelijk ben ik degene met de legers. —Brandon Sanderson

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (98)

Zwak of slecht, groot of klein, in mensen en dieren, woont dezelfde alomtegenwoordige, alwetende ziel. Het verschil zit hem niet in de ziel, maar in de manifestatie. Tussen mij en het kleinste dier is het verschil alleen de manifestatie, maar in principe is hij hetzelfde als ik, hij is mijn broer, hij heeft dezelfde ziel als ik. Dit is het principe van universele broederschap van mensen onderling, met al het leven tot aan de kleine mieren. —Swami Vivekananda

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (99)

Het leven in New Orleans draait helemaal om het heden - dit moment, nu - zo aangenaam mogelijk te maken. Dus New Orleanians worden over het algemeen niet gekweld door de waanzin om de onhandelbare toekomst te bereiken, te verwerven en te beheren. Hun dagen zijn opgebouwd rond de dingen die andere Amerikanen uit hun leven hebben verdrongen door onophoudelijk te werken: kunst, muziek, uitgebreid koken en vooral veel ontspannen tijd met familie en vrienden. Hun banen zijn eigenlijk gewoon de dingen die ze doen om wat geld te verdienen; ze zijn niet het organiserende principe van het leven. Hoewel dit geen wereldbeeld is dat bijzonder bevorderlijk is om dingen voor elkaar te krijgen, is het niet het belangrijkste in New Orleans om dingen voor elkaar te krijgen. Levend leven is. Als je dat eenmaal hebt geproefd, en vooral als je zo bent opgegroeid, voelt het leven overal inderdaad mager aan. —En Baum

Top 100 citaten en uitspraken over levensprincipes (100)

We moeten onze geest, dat wil zeggen onszelf, behandelen als onschuldige en oprechte kinderen, wiens voogden we zijn, en voorzichtig zijn met welke objecten en onderwerpen we hun aandacht opdringen. Lees niet de Times. Lees de eeuwigheden.. Kennis komt niet tot ons door details, maar in lichtflitsen uit de hemel. —Henry David Thoreau

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 13/07/2023

Views: 6362

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.