Wat is prentkunst? (2023)

Printmaking is een artistiek proces gebaseerd op het principe van het overbrengen van afbeeldingen van een matrix naar een ander oppervlak, meestal papier of stof. Traditionele grafische technieken omvatten houtsnede, ets, gravure en lithografie, terwijl moderne kunstenaars de beschikbare technieken hebben uitgebreid met zeefdruk.

(Video) HOW I MAKE PRINTS FOR MY ART SHOP // Print & Prep With Me

Een matrix is ​​in wezen een sjabloon en kan gemaakt zijn van hout, metaal of glas. Het ontwerp wordt op de matrix gemaakt door het vlakke oppervlak met gereedschap of chemicaliën te bewerken. De matrix wordt vervolgens geïnkt om deze op het gewenste oppervlak over te brengen. Om vanuit een matrix te printen is gecontroleerde druk nodig, meestal met behulp van een drukpers, waardoor een gelijkmatige indruk van het ontwerp ontstaat wanneer het op het papier of de stof wordt gedrukt. (Voor modernere grafische technieken, zoals zeefdrukken, is geen pers nodig.) De resulterende afdruk is vaak het spiegelbeeld van het originele ontwerp op de matrix. Een van de grote voordelen van prentkunst (behalve monotype) is dat er meerdere afdrukken van hetzelfde ontwerp kunnen worden afgedrukt vanuit een enkele matrix.

(Video) WHAT IS THIS? | Challenge XV 😲😲 Digital Art #shorts

Lees hieronder meer over de verschillende druktechnieken.

(Video) FIRST PICTURE OF A HUMAN?

Freida Spira,Liz Zanis, en de conservatoren van de afdeling Tekeningen en prenten

(Video) I had a little guy in my walls #shorts

Rachel Mustalish, Afdeling Papierbehoud

(Video) ACCOUNTING THEN VS NOW

Paul LachenauerEnWilson Santiago, In beeld brengen

(Video) Unicorn with a sniper rifle

Dit project is mede mogelijk gemaakt door deLeRoy Neiman Centrum voor gedrukte studiesaan de Columbia-universiteit.

(Video) What does it look like? 🥸

(Video) Avatar is CONNECTED To Phineas and Ferb...and Portal 2??

Videos

1. Unicorn with a sniper rifle
(Pastel Flurry)
2. Avatar is CONNECTED To Phineas and Ferb...and Portal 2??
(Danno Cal Drawings)
3. What does it look like? 🥸
(Taddeusz)
4. Turn Photo to Art with Generative Fill in Photoshop! #Shorts
(PiXimperfect)
5. What Happened to Scott Cawthon #fnaf #shorts #viral #fyp
(Baby 💞)
6. Een zevendelige set van tienduizend bloemenlinialen die niet alleen wiskundige afbeeldingen kunnen
(DIY 911)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 24/09/2023

Views: 5547

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.