Wet van vraag en aanbod in de economie: hoe het werkt (2023)

Wat is de wet van vraag en aanbod?

De wet van vraag en aanbod combineert twee fundamentele economische principes die beschrijven hoe veranderingen in de prijs van een hulpbron, grondstof of product van invloed zijn op vraag en aanbod.

Naarmate de prijs stijgt, stijgt het aanbod terwijl de vraag afneemt. Omgekeerd, als de prijs daalt, vernauwt het aanbod terwijl de vraag groeit.

Niveaus van vraag en aanbod voor variërende prijzen kunnen als curven in een grafiek worden uitgezet. Het snijpunt van deze curven markeert deevenwicht, ofmarktvereffeningsprijswaarbij vraag gelijk is aan aanbod, en het proces vertegenwoordigt vanprijs ontdekkingop de markt.

Belangrijkste leerpunten

  • De wet van de vraag houdt in dat het vraagniveau naar een product of een hulpbron afneemt als de prijs stijgt en stijgt als de prijs daalt.
  • Omgekeerd zegt de wet van het aanbod dat hogere prijzen het aanbod van een economisch goed stimuleren, terwijl lagere prijzen het aanbod verminderen.
  • Een marktzuiveringsprijs brengt vraag en aanbod in evenwicht en kan grafisch worden weergegeven als het snijpunt van de vraag- en aanbodcurven.
  • De mate waarin prijsveranderingen zich vertalen in veranderingen in vraag en aanbod staat bekend als de prijselasticiteit van het product. De vraag naar basisbehoeften is relatief inelastisch, wat betekent dat deze minder reageert op veranderingen in hun prijs.
(Video) Verschuiving vraag en aanbod

Wet van vraag en aanbod

De wet van vraag en aanbod begrijpen

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat bij elke verkooptransactiede prijs voldoet aan zowel de koper als de verkoper, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De interacties tussen vraag, aanbod en prijs in een (min of meer) vrije markt worden al duizenden jaren waargenomen.

Veel middeleeuwse denkers, zoals hedendaagse critici van marktprijzen voor geselecteerde grondstoffen, maakten onderscheid tussen een "rechtvaardige" prijs op basis van kosten en billijke opbrengsten en een waartegen de verkoop in feite plaatsvond.Ons begrip van prijs als een signaalmechanisme dat vraag en aanbod op elkaar afstemt, is dat welgeworteld in het werk van verlichtingseconomendie de relatie bestudeerde en samenvatte.

Belangrijk is dat vraag en aanbod niet noodzakelijkerwijs proportioneel reageren op prijsbewegingen. De mate waarin prijsveranderingen de vraag of het aanbod van het product beïnvloeden, staat bekend als de prijselasticiteit. Producten met een highprijselasticiteit van de vraagzullen grotere schommelingen in de vraag zien op basis van de prijs. Daarentegen zullen basisbehoeften relatief inelastisch zijn in prijs omdat mensen niet gemakkelijk zonder kunnen, wat betekent dat de vraag minder zal veranderen ten opzichte van veranderingen in de prijs.

Prijsontdekking op basis van vraag- en aanbodcurves gaat uit van een markt waarin kopers en verkopers vrij zijn om al dan niet transacties uit te voeren, afhankelijk van de prijs. Factoren zoals belastingen en overheidsregulering, de marktmacht van leveranciers, de beschikbaarheid van vervangende goederen en economische cycli kunnen allemaal de vraag- of aanbodcurven verschuiven of hun vorm veranderen. Maar zolang kopers en verkopers keuzevrijheid behouden, blijven de waren die door deze externe factoren worden beïnvloed onderworpen aan de fundamentele krachten van vraag en aanbod. Laten we nu eens kijken hoe vraag en aanbod reageren op prijsveranderingen.

De wet van de vraag

Dewet van de vraaghoudt in dat de vraag naar een product omgekeerd evenredig verandert met de prijs, terwijl al het andere gelijk blijft. Met andere woorden, hoe hoger de prijs, hoe lager de vraag.

(Video) Vraag & Aanbod in een grafiek - Hoe lees ik een evenwichtsprijs en verwachte omzet af?

Omdat kopers eindige middelen hebben, zijn hun uitgaven aan een bepaald product of artikel ook beperkt, dus hogere prijzen verminderen de gevraagde hoeveelheid. Omgekeerd stijgt de vraag naarmate het product betaalbaarder wordt.

Als gevolg hiervan lopen de vraagcurven van links naar rechts naar beneden, zoals in de onderstaande grafiek. Veranderingen in vraagniveaus als functie van de prijs van een product ten opzichte van het inkomen of de middelen van de kopers staan ​​bekend als deinkomenseffect.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Een isGiffen-goederen, meestal laaggeprijsde nietjes ook wel bekend alsinferieure goederen. Inferieure goederen zijn goederen waarvan de vraag afneemt wanneer de inkomens stijgen, omdat consumenten inruilen voor producten van hogere kwaliteit. Maar wanneer de prijs van een inferieur goed stijgt en de vraag stijgt omdat consumenten er meer van gebruiken in plaats van duurdere alternatieven,substitutie-effectverandert het product in een Giffen-goed.

Aan de andere kant van het inkomens- en vermogensspectrumVeblen-goederenzijn luxegoederen die in waarde toenemen en bijgevolg hogere vraagniveaus genereren naarmate ze in prijs stijgen, omdat de prijs van deze luxegoederen de status van de eigenaar signaleert (en zelfs kan verhogen). Veblen-goederen zijn genoemd naar econoom en socioloogThorstein Veblen, die het concept ontwikkelde en de term 'opvallende consumptie' bedacht om het te beschrijven.

De wet van aanbod

DeWet van leveringrelateert prijsveranderingen voor een product aan de geleverde hoeveelheid. In tegenstelling tot de wet van de vraag is de wet van de aanbodrelatie direct, niet omgekeerd. Hoe hoger de prijs, hoe hoger degeleverde hoeveelheid. Lagere prijzen betekenen minder aanbod, al het andere wordt gelijk gehouden.

Hogere prijzen geven leveranciers een stimulans om meer van het product of de grondstof te leveren, ervan uitgaande dat hun kosten niet zoveel stijgen. Lagere prijzen resulteren in eenkostendrukdat remt het aanbod. Als gevolg hiervan lopen de aanbodhellingen van links naar rechts omhoog.

(Video) Economie in 5 minuten : Vraaglijn en aanbodlijn tekenen [EXAMENTRAINING HAVO/VWO ECONOMIE]

Net als bij de vraag kunnen aanbodbeperkingen deprijselasticiteit van het aanbodvoor een product, terwijlschokken leverenkan een onevenredige prijsverandering voor een essentieel goed veroorzaken.

Evenwichtsprijs

Ook wel een marktvereffeningsprijs genoemd, de evenwichtsprijs is de prijs waartegen de vraag overeenkomt met het aanbod, waardoor een marktevenwicht ontstaat dat acceptabel is voor kopers en verkopers.

Op het punt waar een opwaarts hellende aanbodcurve en een neerwaarts hellende vraagcurve elkaar kruisen, zijn vraag en aanbod in termen van de hoeveelheid goederen in evenwicht, waardoor er geen overaanbod of onvervulde vraag overblijft. Het niveau van de marktzuiveringsprijs hangt af van de vorm en positie van de respectieve vraag- en aanbodcurves, die door tal van factoren worden beïnvloed.

Factoren die het aanbod beïnvloeden

In bedrijfstakken waar leveranciers niet bereid zijn geld te verliezen, zal het aanbod de neiging hebben tot nul te dalen bij lagere productprijzenproductie kosten.

Prijselasticiteit zal ook afhangen van het aantal verkopers, hun totale productiecapaciteit, hoe gemakkelijk deze kan worden verlaagd of verhoogd, en decompetitieve dynamiek. Belastingen en regelgeving kunnen ook van belang zijn.

Factoren die de vraag beïnvloeden

Het inkomen, de voorkeuren en de bereidheid van de consument om het ene product door het andere te vervangen behoren tot de belangrijkste determinanten van de vraag.

(Video) Hoe werkt vraag en aanbod?!

De voorkeuren van de consument zullen gedeeltelijk afhangen van die van een productmarktpenetratie, aangezien demarginale nutvan goederenvermindertnaarmate de hoeveelheid eigendom toeneemt. De eerste auto is levensveranderender dan de vijfde toevoeging aan de vloot; de tv in de woonkamer nuttiger dan de vierde voor de garage.

Wat is een eenvoudige uitleg van de wet van vraag en aanbod?

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe het aanbod van een product overeenkomt met de vraag, of hoe marktprijzen tot stand komen, biedt de wet van vraag en aanbod de antwoorden. Hogere prijzen zorgen ervoor dat het aanbod toeneemt terwijl de vraag daalt. Lagere prijzen stimuleren de vraag terwijl het aanbod wordt beperkt. De marktzuiveringsprijs is een prijs waarbij vraag en aanbod in evenwicht zijn.

Waarom is de wet van vraag en aanbod belangrijk?

De wet van vraag en aanbod is essentieel omdat het investeerders, ondernemers en economen helpt de marktomstandigheden te begrijpen en te voorspellen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld een prijsstijging voor een product overweegt, verwacht doorgaans dat de vraag ernaar zal afnemen en zal proberen de prijselasticiteit en het substitutie-effect in te schatten om te bepalen of het desondanks moet doorgaan.

Wat is een voorbeeld van de wet van vraag en aanbod?

Toen het benzineverbruik met het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 kelderde, volgden de prijzen snel omdat de industrie geen opslagruimte meer had. De prijsdaling diende op zijn beurt als een krachtig signaal aan leveranciers om de benzineproductie te beteugelen. Omgekeerd vormden de prijzen van ruwe olie in 2022 producenten een extra stimulans om de productie te stimuleren.

(Video) Economie Academy: les Vraag, Aanbod en Marktevenwicht

FAQs

Hoe werkt een vraag en aanbod? ›

De gevraagde hoeveelheid van een produkt is de hoeveelheid die de mensen bereid zijn te kopen tegen een bepaalde prijs; het verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid staat bekend als de vraagratio. Het aanbod geeft aan hoeveel de markt kan bieden.

Wat is vraag en aanbod economie? ›

De wet van vraag en aanbod houdt in dat op een competitieve markt de prijs van een product tot stand komt onder invloed van het handelen van kopers (vragers, consumenten) en verkopers (aanbieders, producenten). De prijs evolueert hierbij naar dat niveau waar gevraagde en aangeboden hoeveelheden aan elkaar gelijk zijn.

Welke factoren hebben invloed op vraag en aanbod? ›

Als de prijs van een product hoog is, zal de gevraagde hoeveelheid laag zijn. Andersom zal de gevraagde hoeveelheid bij een lage prijs hoog zijn. De aanbodlijn loopt stijgend. Als de prijs van een product hoog is, is het voor producenten aantrekkelijker om meer van dat product te verkopen.

Wat gebeurt er als er meer vraag is dan aanbod? ›

Zolang vraag en aanbod niet aan elkaar gelijk zijn, zal de prijs van het product veranderen. Als de gevraagde hoeveelheid groter is dan de aangeboden hoeveelheid dan zal de prijs van het product stijgen. De consumenten die voor het product het meest willen betalen, drijven de prijs op.

Wat gebeurt er met de Vraaglijn als de prijs stijgt? ›

Als de prijs van een product verandert, verandert de vraaglijn niet. Er vindt dan een verschuiving plaats over (langs) de vraaglijn. Er is daarbij sprake van een negatief verband. Als de prijs stijgt, daalt de vraag en als de prijs daalt, stijgt de vraag.

Hoe bereken je p economie? ›

Een individuele ondernemer kan alleen de hoeveelheid aanpassen. Elk extra verkocht product levert dezelfde opbrengst op, ook wel marginale opbrengst (MO). Daarom geldt bij deze marktvorm: P = GO = MO.

Waarom is de Aanbodlijn stijgend? ›

De aanbodlijn beschrijft de leveringsbereidheid van de producten. Het stijgen van het aanbod bij een hogere prijs komt omdat bij het stijgen van de prijs steeds meer bedrijven het aardgas winstgevend kunnen produceren, of dat steeds meer aardgasbronnen winstgevend geëxploiteerd kunnen worden.

Hoe verloopt de vraagcurve? ›

Een vraagcurve heeft over het algemeen een dalend verloop, bij een prijsstijging daalt de gevraagde hoeveelheid en andersom. Het verband tussen prijsverandering en gevraagde hoeveelheid is negatief. Slechts in uitzonderlijke situaties zal dat verband positief zijn.

Hoe werkt prijselasticiteit? ›

Wanneer een prijsverandering leidt tot een verandering in de gevraagde hoeveelheid die relatief sterker is dan de prijsverandering, dan is de vraag naar dat product elastisch. Als de prijs verandert, verandert de gevraagde hoeveelheid dus met meer.

Wat zijn Vraagfactoren economie? ›

Vraagfactoren = De componenten van de effectieve vraag. De vraagfactoren zijn de consumptie, investeringen, overheidsbestedingen en de buitenlandse vraag. vraagfactoren = zijn de componenten (=samenstellende delen) van de effectieve vraag.

Waarom is de Vraaglijn altijd dalend? ›

Een vraaglijn wordt meestal weergegeven als een rechte lijn. Die lijn daalt, omdat bij een lagere prijs steeds meer mensen bereid zijn die prijs te betalen.

Hoe verschuift de GA lijn? ›

De GA-curve verschuift naar links; het aanbod neemt af bij iedere inflatie. Merk op: als de inflatie daalt, geldt dezelfde redenering maar dan omgekeerd.

Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten? ›

Op de arbeidsmarkt komen vraag en aanbod van arbeid bij elkaar. Vragers zijn de bedrijven en de overheid. Aanbieders zijn de werknemers (incl. werklozen).

Wat wordt er bedoeld met aanbod? ›

Aanbod is de hoeveelheid goederen en diensten die worden aangeboden op een markt bij verschillende prijzen. Voorbeelden van markten zijn de supermarkt, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de aandelenmarkt. Aanbod betekent iets anders dan de aangeboden hoeveelheid.

Hoe heet de economische situatie waarin er weinig vraag en de prijzen laag zijn? ›

We spreken van een laagconjunctuur als de economie minder dan gemiddeld groeit. De lage economische groei in deze periode wordt veroorzaakt door een daling van de bestedingen. De gezamenlijke uitgaven van gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland groeit tijdens de laagconjunctuur minder dan gemiddeld.

Hoe moet je een vraag stellen? ›

Hoe stel je wel goede vragen?
  1. Bedenk wat het doel is van je vraag.
  2. Begin altijd met een korte neutraal geformuleerde open vraag.
  3. Luister als de ander aan het praten is.
  4. Vraag door op onduidelijkheden.
  5. Vat samen wat er is gezegd.
  6. Laat de ander reflecteren en vraag nog eens door als het nodig is.

Videos

1. Marktevenwicht tekenen en berekenen - (economie uitleg)
(OsAcademie)
2. De Economie Coach: Vraag en Aanbod
(Ton Langelaan)
3. Suvanomics - Markt, vraag en aanbod
(Suvanomics !)
4. elasticiteiten; hoe prijsveranderingen de vraag beïnvloeden
(Meneer Rijkers)
5. Prijselasticiteit van de vraag deel 1 - (economie uitleg)
(OsAcademie)
6. D1: Het marktmodel (collectieve vraag (Qv) en -aanbod (Qa))
(Mr Nicolai)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 27/06/2023

Views: 5691

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.